Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Waldemar Śledzik, Sędziowie sędzia del. SO Ewa Izabela Fiedorowicz(sprawozdawca), sędzia WSA Włodzimierz Gurba, Protokolant referent Katarzyna Makowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2017 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/11

P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej powołana także jako P., wnioskodawca lub skarżąca) wnioskiem z 9 listopada 2015 r. wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie ustalenia podstawy naliczania wysokości wpłat z zysku.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że P. jest polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Z 2016, poz. 1888; dalej ustawa o pdop) oraz posiada status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i w związku z tym podlega przepisom ustawy z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (tj. Dz.U.2016.286., dalej ustawa o wpłatach z zysku).

Wnioskodawca w latach 1999-2006 otrzymywał dywidendy wypłacone przez spółki z siedzibą w Polsce. W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2007 r., dywidendy wypłacane przez polskie spółki innym polskim podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, w każdym przypadku opodatkowane były podatkiem dochodowym, którego wysokość wynosiła 19% kwoty przychodu, a podatek był pobierany przez spółkę wypłacającą dywidendę w dniu dokonania wypłaty, stosownie do art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o pdop.

Wnioskodawca powołał się na przepis art. 23 ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., który umożliwiał odliczenie pobranego przez płatnika podatku od dywidend od podatku dochodowego wynikającego z innych dochodów spółki. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. podatnik opodatkowany według ogólnych zasad (według stawki), który osiągał również dochody z dywidend od polskich spółek, mógł bez jakichkolwiek warunków, pomniejszyć kwotę podatku obliczonego według stawki o kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend.

Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 1 ust. 23 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. nr 217 poz. 1589) uchylono art. 23 ustawy oraz na podstawie art. 1 ust. 22 ww. ustawy wprowadzono zmiany w art. 22 ustawy o pdop. Nowe przepisy wprowadziły rozwiązanie polegające na stosowaniu zwolnień od podatku z tytułu dywidend wypłaconych przez polskie spółki, przy obowiązku spełnienia określonych warunków przez spółki otrzymujące dywidendy (art. 22 ust. 4 ustawy o pdop). Jednocześnie w przepisach przejściowych, tj. art. 7 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidziano, że polscy podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń, określone w art. 23 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. Na mocy powyższego przepisu podatek od dywidend wypłaconych przez spółkę z siedzibą w Polsce i otrzymanych przez P. w latach 1999-2006 r. podlegał odliczeniu dopiero wtedy, gdy taka możliwość się pojawi - czyli dopiero wtedy, gdy P. wykaże kwotę podatku do zapłacenia. Zdaniem wnioskodawcy możliwość zastosowania takiego trybu potwierdza otrzymana przez P. interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr IPPB6/4510-115/15-2/AZ z 21 września 2015 r.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów