Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Beata Sobocha, Sędziowie sędzia WSA Jacek Kaute, sędzia WSA Waldemar Śledzik (sprawozdawca), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi L. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz L. W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/16

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. (dalej zwany "Naczelnikiem US") w wyniku ustaleń poczynionych w ramach wszczętego wobec L. W. (dalej zwana "Stroną" lub "Skarżącą") postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r. określił Stronie zobowiązanie podatkowe w wysokości 48.266,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, dokonanych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie po dniu 31 grudnia 2006 r.

Organ pierwszej instancji ustalił, że Skarżąca uzyskała przychód w łącznej kwocie 732.500,00 zł z tytułu zbycia ¼ części w lokalu mieszkalnym nr [...] znajdującym się przy ul. [...] w W. wraz ze związanymi z tym lokalem udziałem oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i balkonem, za kwotę 227.500,00 zł (umowa sprzedaży z dnia 21 stycznia 2010 r. Rep. A Nr [...]); udziału wynoszącego ¾ części w lokalu mieszkalnym nr [...] znajdującym się przy ul. [...] w W. wraz ze związanymi z tym lokalem udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej za kwotę 480.000,00 zł oraz udziałem wynoszącym 1/132 w lokalu niemieszkalnym wraz ze współwłasnością tego lokalu, za kwotę 25.000,00 zł (umowa sprzedaży z dnia 15 marca 2010 r. Rep. A Nr [...]).

Z akt sprawy wynika, że Strona ww. nieruchomość nabyła na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego przeniesienia (Rep. A Nr [...] z dnia 12 czerwca 2008 r.) za kwotę 429.533,03 zł, ponosząc koszty aktu notarialnego w kwocie 1.914,28 zł; umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i sprzedaży udziałów we współwłasności tego lokalu oraz umowy podziału i oświadczenia o ustanowieniu służebności i użytkowania (Rep. A Nr [...] w dniu 7 sierpnia 2008 r.) za kwotę 30.840,61 zł (koszty aktu poniosła Spółka). Zatem łączne koszty związane z nabyciem ww. nieruchomości wyniosły 462.287,92 zł.

Organ zwracając uwagę, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stwierdził, iż w konsekwencji uzyskany przez Stronę dochód podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej zwana "u.p.d.o.f.") w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.

Naczelnik US zauważył jednocześnie, iż Strona w przesłanym do Urzędu Skarbowego zeznaniu podatkowym za 2010 r.: PIT-39 wykazała z tytułu zbycia lokalu niemieszkalnego następujące wartości: przychód w kwocie 25.000,00 zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie 30.840,61 zł i stratę w kwocie 5.840,61 zł. W terminie płatności podatku dochodowego za 2010 r., tj. do dnia 30 kwietnia 2011 r., nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym formularzu wykazując 19% podatek od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości oraz w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. nie dokonała wpłaty podatku na konto Urzędu Skarbowego W..

Strona 1/16