Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA del. Marek Kraus, sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Protokolant starszy referent Monika Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi G. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz G. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/9

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. na podstawie wystawionego przez siebie tytułu wykonawczego z [...] listopada 2012 r. nr [...] prowadził postępowanie egzekucyjne wobec Skarżącej - G. sp. z o.o. w W. . Tytuł wykonawczy obejmował zaległość w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r. Zawiadomieniami z 30 listopada 2012 r. organ egzekucyjny zajął rachunki bankowe Skarżącej w [...] S.A. i w [...] S.A. Odpis tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniami o zajęciu rachunków doręczono Skarżącej 5 grudnia 2012 r.

Pismem z 5 grudnia 2012 r. Skarżąca wniosła zarzuty do ww. tytułu wykonawczego. Podniosła, że 19 listopada 2012 r. złożyła korektę deklaracji VAT-7 za październik 2012 r., z której wynikała kwota do zwrotu w pełni pokrywająca zobowiązanie podatkowe za wrzesień 2012 r. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, brak więc było zaległości podatkowej. Spełnione zostały przesłanki zarzutów określone w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015) - dalej: "u.p.e.a.".

Postanowieniem z [...] stycznia 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zarzuty te uznał za niezasadne.

Ponadto, odrębnym pismem z 5 grudnia 2012 r. Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie powyższego tytułu wykonawczego. Jej zdaniem, spełnione zostały przesłanki określone w art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. w związku z art. 76b Ordynacji podatkowej.

Postanowieniem z [...] stycznia 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a.

Wyjaśnił, że 20 listopada 2012 r. wpłynęła korekta deklaracji VAT-7 Skarżącej za październik 2012 r. z wykazanym podatkiem do zwrotu na rachunek bankowy w kwocie 1.393.844 zł. Odwołując się do treści art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - dalej "u.p.t.u.", wywiódł, iż podatnik nabywa prawo do zwrotu różnicy podatku w dniu złożenia deklaracji podatkowej, ale sam zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w innym, późniejszym terminie. Inny jest więc moment, w którym podatnik nabywa prawo do zwrotu różnicy podatku, a inny - faktycznego dokonania tego zwrotu. Zaliczenie nadpłaty z oprocentowaniem na poczet zaległości podatkowych, przewidziane w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej (stosowanym do zwrotu podatku na mocy art. 76b tej ustawy) odnosi się do dokonanego, zgodnie z art. 87 ust. 2 u.p.t.u., zwrotu podatku, a nie do prawa do tego zwrotu - jeszcze niezrealizowanego. Zanim w określonym terminie kwota zwrotu znajdzie się na rachunku bankowym podatnika, organ podatkowy może w postępowaniu wyjaśniającym ustalić i ocenić, że deklarowany zwrot jest nieuzasadniony. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, dopiero ostateczne rozliczenie podatku od towarów i usług za październik 2012 r. uzasadniać będzie zarachowanie zwrotu z tego okresu na poczet zaległości podatkowej dochodzonej na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej