Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2008 r. do grudnia 2008 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Cezary Kosterna, Sędziowie sędzia WSA Artur Kot, sędzia WSA Katarzyna Owsiak (sprawozdawca), Protokolant sekretarz sądowy Monika Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017 r. sprawy ze skargi I. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2008 r. do grudnia 2008 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/15

1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. (dalej: DIS/organ odwoławczy) z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. (dalej: DUKS/organ kontroli skarbowej/organ pierwszej instancji) z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia I. O. (dalej: skarżąca/strona) zobowiązania w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2008 r. do grudnia 2008 r.

1.2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że DUKS przeprowadził wobec skarżącej postępowanie kontrolne. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zadeklarowania i rozliczenia podatku od towarów i usług od kwietnia do grudnia 2008 r., organ kontroli skarbowej, decyzją z dnia [...] września 2013 r., nr [...], dokonał rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za ww. okresy.

1.3. Od powyższej decyzji strona wniosła odwołanie do DIS, który decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...], utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

1.4. Strona na decyzję organu odwoławczego wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 357/14 uchylił zaskarżoną decyzję.

1.5. Rozpatrując ponownie sprawę, DIS w dniu [...] marca 2015 r. wydał decyzję nr [...], którą uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

1.6. DUKS decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] określił stronie kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy od kwietnia do listopada 2008 r. oraz za grudzień 2008 r. kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2008 r. nie uległy przedawnieniu. Przeprowadzone przez organ kontroli skarbowej postępowanie kontrolne wykazało, iż strona w deklaracjach VAT-7 za miesiące od kwietnia do listopada 2008 r. zawyżyła podatek naliczony o kwotę łączną 37.576 zł wynikającą z faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane przez podmioty, które występują na tych fakturach, jako ich wystawcy. Jak ustalił organ pierwszej instancji R. sp. z o.o. wprowadziła do obiegu gospodarczego w 2008 r. szereg tzw. pustych faktur, niedokumentujących wykonania opisanych w nich czynności, a w tym m.in. tzw. puste faktury, wystawione na rzecz skarżącej.

DUKS wskazał, że z wpisu nr 1 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż R. sp. z o.o. zarejestrowana została z dniem 12 grudnia 2007 r. z siedzibą w W., ul. [...] (dalej: R.), wspólnikami po 50% udziałów, byli i są J. R. B. oraz A. B., którzy stanowią jednocześnie jej zarząd: prezes - J. B., członek zarządu - A. B.. Przedmiot działalności: budownictwo, obsługa nieruchomości, działalność w zakresie inżynierii i architektury oraz działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Ustalono, że adres siedziby spółki R. stanowi jednocześnie adres zamieszkania A. B. (który zmarł 28 sierpnia 2011 r.) oraz jego matki E. B.. Natomiast księgi podatkowe oraz deklaracje podatkowe spółki R. za 2008 r. prowadzone były usługowo przez Biuro Rachunkowe [...] w W., reprezentowane przez księgową B. K..

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej