Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus (sprawozdawca), Sędzia WSA Jolanta Sokołowska, Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2011 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/13

1. W dniu 16 listopada 2009r. L. Sp. z o.o. (dalej jako Skarżąca) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99. W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż przedmiotem jej działalności jest handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: "oleje smarowe"). W szczególności, Skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii Europejskiej (dalej: "UE"). Nabywane przez Skarżącą wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe są odsprzedawane odbiorcom krajowym. Nabywane przez Skarżącą oleje smarowe są odsprzedawane w kraju z przeznaczeniem na cele inne niż napędowe lub opałowe.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Skarżąca zadała pytanie:

1.Czy - w świetle przepisów ustawy o akcyzie z dnia 6 grudnia 2008 r. - nabywane przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe (CN 2710 19 71 - 2710 19 99) odsprzedawane odbiorcom krajowym z przeznaczeniem innym niż dla celów napędowych i opałowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

2.Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka jest zobowiązana do składania deklaracji AKC-U oraz uiszczania akcyzy od nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych?

Zdaniem wnioskodawcy przepisy ustawy o akcyzie obligujące podatników do opodatkowania akcyzą olejów smarowych (CN 2710 19 71 - 2710 19 99) przeznaczonych do celów innych niż napędowe i opałowe są niezgodne z przepisami wspólnotowymi (dyrektywą energetyczną i dyrektywą horyzontalną). W świetle tej niezgodności, Skarżąca jest uprawniona zastosować bezpośrednio przepisy dyrektywy energetycznej. W ocenie Skarżącej zastosowanie przepisów dyrektywy energetycznej powoduje, że nabywane przez nią wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe (CN 2710 19 71 - 2710 19 99) odsprzedawane następnie odbiorcom krajowym z przeznaczeniem innym niż dla celów napędowych i opałowych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Wskazując na treść art. 1 oraz art. 2 ust 1 lit. b tiret 1 dyrektywy energetycznej Skarżąca stwierdziła, że jeżeli produkty energetyczne (w tym oleje smarowe) nie są wykorzystywane do celów paliwowych lub opałowych, nie znajdują do nich zastosowania przepisy dyrektywy energetycznej. Stąd, na gruncie europejskiego systemu opodatkowania akcyzą, oleje smarowe wykorzystywane inaczej niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania nie mogą być przedmiotem zharmonizowanego opodatkowania akcyzą.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów