Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska, Sędziowie sędzia WSA Piotr Dębkowski, sędzia WSA Włodzimierz Gurba (sprawozdawca), Protokolant starszy referent Krzysztof Durka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 marca 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.227.2020.1.MK w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

P. S.A. z siedzibą w P. (zwana dalej: "Spółka", "Podatnik", "Wnioskodawczyni", "Strona" lub "Skarżąca") pismem z 16 kwietnia 2021 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (zwany dalej: "Dyrektor KIS", "DKIS" lub "Organ") z 12 marca 2021 r., w zakresie podatku akcyzowego.

Zaskarżona interpretacja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

1.1. Pismem z 10 grudnia 2020 r. Skarżąca wniosła o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zagospodarowania odpadów powstających w trakcie magazynowania wyrobów akcyzowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na magazynowaniu w składach podatkowych zlokalizowanych w bazach paliw wyrobów akcyzowych należących do osób trzecich. Skarżąca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Skarżąca prowadzi również działalność polegającą na magazynowaniu ropy w bazach ropy oraz przesyle paliw i ropy rurociągami.

W toku działalności, polegającej na magazynowaniu w składach podatkowych Skarżącej paliw, powstają odpady w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska (w tym przepisów dotyczących odpadów). Są to zarówno odpady stałe, jak i odpady płynne - między innymi mieszaniny ropopochodne paliw (benzyn i olejów), wody i różnych innych substancji lub osadów. Skład tych mieszanin jest zróżnicowany, podobnie jak ich źródła, np. pochodzą z odwadniania zbiorników, studzienek rozdzielczych lub studzienek kanalizacyjnych, separatorów, a także z urządzeń oczyszczających ścieki. Różna może być także klasyfikacja tych mieszanin na gruncie Nomenklatury Scalonej, np. jako oleje odpadowe (CN 2710), czego Skarżąca nie jest w stanie przewidzieć na etapie gromadzenia mieszanin.

Skarżąca gromadzi wspomniane mieszaniny ropopochodne w wydzielonych zbiornikach lub pojemnikach typu IBC, znajdujących się na terenie składu podatkowego, w celu ich proekologicznego i zgodnego z przepisami o ochronie środowiska zagospodarowania. Jednocześnie jednak rozważa, czy z uwagi na pochodzenie, wskazane mieszaniny nie podlegają reżimowi prawnemu akcyzy, zwłaszcza gdyby zostały zaklasyfikowane jako oleje odpadowe. Stąd Skarżąca chce potwierdzić, że postępuje prawidłowo na gruncie akcyzy - zarówno w zakresie gromadzenia tych mieszanin, jak i ich późniejszego zagospodarowania.

Jednym z rozważanych sposobów zagospodarowania mieszanin, w przypadku gdy zostaną sklasyfikowane jako oleje odpadowe, jest dodanie ich do ropy w bazach ropy Skarżącej. Nie doprowadzi ono przy tym do istotnej zmiany parametrów fizykochemicznych lub jakościowych tej ropy.

Mieszaniny te (w tym sklasyfikowane później jako oleje odpadowe) przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej