Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i określenia jej wysokości za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2011r.
Sentencja

Dnia 7 czerwca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Paluszyńska (spr.) Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 roku przy udziale sprawy ze skargi S. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i określenia jej wysokości za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2011r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. na rzecz strony skarżącej kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r. nr [...] [...] Naczelnik Urzędu Celnego w P. na podstawie art. 207 w związku z art. 21 § 3, art. 53 § 1, § 3, § 4, art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.); art. 37 h ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 37 j ust. 1 pkt 4, art. 37 k ust. 1, art. 37 1 ust. 1, art.37m ust. 4, art. 37 n ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 37 o ust. 1 pkt 1, art. 37 q, ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (t.j: Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2571 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011 (M.P. z 2010r., nr 97, poz. 1133), w związku z postępowaniem podatkowym wszczętym z urzędu postanowieniem nr [...] z dnia [...].12.2015 r. w sprawie określenia należnej opłaty paliwowej za okres od stycznia do grudnia 2011 r., stwierdził S. Ł. (dalej zwanym Skarżącym) powstanie obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i określił wysokość opłaty paliwowej w łącznej wysokości [...] zł w następujący sposób:

1. za miesiąc styczeń 2011 r. w wysokości: [...] zł,

2. za miesiąc luty 2011 r. w wysokości: [...] zł,

3. za miesiąc marzec 2011 r. w wysokości: [...] zł,

4. za miesiąc kwiecień 2011 r. w wysokości: [...] zł,

5. za miesiąc maj 2011 r. w wysokości: [...] zł,

6. za miesiąc czerwiec 2011 r. w wysokości: [...] zł,

7. za miesiąc lipiec 2011 r. w wysokości: [...] zł,

8. za miesiąc sierpień 2011 r. w wysokości: [...] zł,

9. za miesiąc wrzesień 2011 r. w wysokości: [...] zł,

10. za miesiąc październik 2011 r. w wysokości: [...] zł,

11. za miesiąc listopad 2011 r. w wysokości: [...] zł,

12. za miesiąc grudzień2011 r. w wysokości: [...] zł.

W uzasadnieniu organ podał, że dnia [...].10.2015 r. do Urzędu Celnego w P. wpłynął wynik kontroli nr [...] z dnia [...].09.2015 r., przeprowadzonej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za 2011 rok przez Skarżącego.

Na podstawie w/w wyniku kontroli Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w O. wydał decyzję nr [...] z dnia [...].09.2015 r., określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r., w łącznej kwocie [...]zł. Przedmiotowa decyzja została doręczona Stronie w dniu [...].09.2015.

W trakcie postępowania kontrolnego stwierdzono, że w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. Skarżący prowadził działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "S. " Ł. S. z siedzibą w P., ul. [...], w ramach której nabywał olej napędowy pochodzący z nieznanego i nieujawnionego źródła, którego zakup potwierdzać miały zaewidencjonowane i wprowadzone do obiegu prawnego tzw. "puste faktury" VAT firmowane przez J. Sp. z o.o., [...], [...] nr [...], NIP: [...]. Łączna ilość nabytego i wykorzystanego przez Stronę na potrzeby posiadanej floty transportowej oleju napędowego niewiadomego pochodzenia, wyniosła 188.480 litrów.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej