Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc maj 2008 roku
Sentencja

Dnia 28 października 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś ( spr.) Sędziowie WSA Marzenna Kosewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Piotrowska-Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku przy udziale sprawy ze skargi P.D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc maj 2008 roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/3

Dyrektor Izby Celnej w P. decyzją z dnia [...], nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia [...], nr [...] w zakresie określenia P. D. zobowiązania w opłacie paliwowej należnej za maj 2008 roku w kwocie [...] zł.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów, podlega opłacie paliwowej. Przedmiotem opłaty jest zatem czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie paliw silnikowych oraz gazu. Do paliw silnikowych zalicza się m.in. oleje napędowe o symbolu PKWiU 23.20.15.

Podmiotem, na którym ciąży obowiązek zapłaty, zgodnie z 37j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku zapłaty opłaty paliwowej w niniejszej sprawie jest określenie stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Zobowiązanie w tym zakresie określono stronie decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia [...], nr [...] utrzymaną w mocy decyzją Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...], nr [...]. P. D. nabywając olej napędowy, od którego nie został odprowadzony podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu, spełnia kryteria podatnika określone art. 11 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zatem zdaniem organu podnoszenie przez skarżącego zarzutów naruszenia prawa materialnego w zakresie podatku akcyzowego na etapie odwołania od decyzji w przedmiocie określenia obowiązku zapłaty opłaty paliwowej jest bezcelowe. Kwestia akcyzy została rozstrzygnięta wcześniej w sposób ostateczny w postępowaniu administracyjnym.

W skardze na powyższą decyzję skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa zawartych w art. 122, 180 § 1, 187 § 1, 191 i 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, ponadto art. 4 ust. 1 pkt.3, art.6 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy podatku akcyzowym oraz art.37h ust. 1 i 2, art. 37j ust.1 pkt. 4, art. 37k ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędy Celnego w P. z dnia [...] oraz o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu podniósł, że w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że na prowadzonej przez niego stacji paliw sprzedawał paliwo pochodzące z nielegalnych źródeł, natomiast w celu legalizacji tego paliwa od swoich kontrahentów kupował tzw. "puste faktury", co stanowiło oficjalny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. Skarżący nie zgadza się z takim stanowiskiem, twierdząc, że dokonywał legalnych transakcji kupna - sprzedaży. Wobec dokonywania zakupu paliwa na rynku krajowym od podmiotu krajowego skarżący uważa, że uzasadnione było przekonanie o uregulowaniu wszelkich należności Skarbu Państwa we wcześniejszej fazie obrotu.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej