Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia 2010 roku do maja 2011 roku
Sentencja

Dnia 10 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś Sędziowie WSA Mirella Ławniczak WSA Szymon Widłak ( spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 roku przy udziale sprawy ze skargi H. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] kwietnia 2014 roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia 2010 roku do maja 2011 roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/12

Dyrektor Izby Celnej w P., decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...], w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Naczelnik Urzędu Celnego w L. postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec H. J., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X, w zakresie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2010 do maja 2011 roku.

Pismem z dnia [...] września 2012 r. podatnik, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, odnosząc się do ustaleń poczynionych w toku kontroli podatkowej, zakwestionował między innymi: 1) wyliczenia w zakresie stanów magazynowych paliw, 2) stwierdzone naruszenia w zakresie obrotu olejem opałowym, zwłaszcza co do: a) ustaleń początkowych stanów magazynowych na dzień 1 stycznia 2011 r. z pominięciem ilości paliwa znajdującego się w zbiornikach dwóch cystern będących własnością podatnika, b) nieuwzględnienia dwóch cystern jako podstawowego środka przechowywania, obrotu i dysponowania olejem opałowych przyjmowanym i rozchodowanym z księgowych stanów magazynowych, c) posiadania przez podatnika oleju opałowego w łącznej ilości [...] litrów w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw.

W ocenie podatnika w protokole kontroli organ podatkowy wadliwie odrzucił jego wyjaśnienia i uznał, ze każdorazowy zakup oleju opałowego, przyjęcie na stan magazynowy oraz dalsze rozchodowanie polegało na: a) przepompowaniu paliwa ze zbiorników kontrahenta do pustych zbiorników cysterny, b) przewiezieniu paliwa do stacji paliw w [...], c) przepompowaniu do zbiornika tej stacji o pojemności [...] litrów, d) zarejestrowaniu stanu magazynowego, e) wypompowaniu za pomocą urządzeń stacji oleju opałowego w ilości wynikającej z dokumentów rozchodowych do zbiorników cysterny, f) przewiezieniu oleju opałowego do odbiorcy. Zdaniem podatnika takie założenia są absurdalne z uwagi na brak fizycznej możliwości wykonania powyższych operacji przy uwzględnieniu momentu zakupu i dostawy, a także późniejszej sprzedaży czy rozchodowania oleju opałowego.

Podatnik wniósł więc o przeprowadzenie następujących dowodów: 1) z opinii biegłego, co do parametrów technicznych urządzeń pompowniczych stacji paliw w [...] i cystern podatnika, posiadania przez cysternę układu dystrybucyjnego i pompy do przepompowywania paliwa dla odbiorców, 2) przesłuchania pracownika K. P., odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji przyjęć i rozchodów stanu magazynowego firmy podatnika, formalnie nazywanego stanem magazynowym magazynu głównego w [...], na okoliczność faktycznego sposobu prowadzenia tej dokumentacji, braku zlewania zakupywanego oleju opałowego do zbiornika stacji w [...] i jego rozchodowania bezpośrednio z cystern podatnika, 3) przesłuchanie pracownika M. R. oraz wszystkich kierowników stacji paliw z olejowymi instalacjami grzewczymi, co do faktycznego sposobu realizacji dostaw oleju opałowego na potrzeby własne firmy podatnika i sposobu rejestrowania tych zdarzeń w dokumentacji magazynowej, 4) konfrontacyjne przesłuchanie D. T. i M. B. oraz M. R. na okoliczność braku tankowania oleju opałowego z urządzeń stacji w [...], 5) weryfikacji całości załadunków cystern w odniesieniu do każdej badanej dostawy oleju opałowego, poprzez pisemne wystąpienie do wszystkich dostawców paliwa o wskazanie jakich dokładnie zakupów paliwa dokonywał podatnik, 6) dokumentacji kart czasu pracy pracowników zatrudnionych przy gospodarce towarowej w zestawieniu z wydajnością urządzeń pompowniczych oraz datami zakupów i rozchodowania oleju opałowego i innych paliw celem ustalenia fizycznej możliwości dokonywania tego rodzaju operacji, 7) opinii biegłego, co do określenia przychodów i rozchodów oleju opałowego z uwzględnieniem: a) stanów magazynowych w dniu 1 stycznia 2010 r. w cysternach należących do podatnika, b) wydajności urządzeń pompowniczych, c) przyjmowania oleju opałowego na stan magazynowy i jego rozchodowania z pominięciem zlewania go do zbiornika stacji paliw w [...] i następnie ponownego wlewania go do cystern, jako operacji sprzecznej z zasadami logiki i niemożliwej fizycznie.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej