Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za wrzesień 2011 roku
Sentencja

Dnia 31 maja 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska Sędziowie WSA Marek Sachajko WSA Izabela Paluszyńska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zys-Ruszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2017 roku przy udziale sprawy ze skargi J. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2013 roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za wrzesień 2011 roku I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. na rzecz skarżącego kwotę [...]- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/12

Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z [...] września 2012 r., nr [...], stwierdził J. O. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "Zakład Produkcyjno Handlowy [...] O. J." powstanie obowiązku w opłacie paliwowej z tytułu wprowadzenia na rynek krajowy paliw silnikowych i określił wysokość opłaty paliwowej za miesiąc wrzesień 2011r. w następujący sposób:

podstawa wyliczenia opłaty paliwowej - [...] t, stawka opłaty paliwowej za 2011r. -122,82 zł/tonę wysokość opłaty paliwowej - [...] zł

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...], określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2011 r. kwocie [...]zł. W przedmiotowej sprawie, jak wskazał organ, ujawniono szereg nieprawidłowości w zakresie obrotu we wrześniu 2011 r. wyrobem akcyzowym (olejem przeznaczonym do celów opałowych). W sprawie naruszono art. 88 ust. 4 (posiadanie paliwa opałowego w zbiorniku o pojemności 5. 000 l podłączonym do odmierzacza paliw, zużycie 95 l oleju opałowego do celów napędowych), art. 89 ust 6 i 8 oraz art. 14 (braki formalne w oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego, niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej od wprowadzonych na rynek krajowy paliw silnikowych za miesiąc wrzesień 2011 r. Dalej, organ powołując art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) wyjaśnił, że przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. Paliwami silnikowymi, o których mowa są m.in. wyroby inne niż określone w pkt 1-3 przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, stwierdzono również posiadanie oleju opałowego w zbiorniku paliwa pojazdu mechanicznego. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem, co zgodnie z art. 8 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą. W świetle przedstawionych przepisów, czynność ta podlegała również opłacie paliwowej. Wysokość zobowiązania w akcyzie została określona w decyzji nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, zgodnie z art. 37k ww. ustawy, powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu. W przedmiotowej sprawie ustawowy termin zapłaty podatku akcyzowego upłynął z dniem 25.10 2011 r. Zatem obowiązek w opłacie paliwowej powstał również w miesiącu wrześniu 2011 r., a zaległość w opłacie paliwowej w dniu 26.10. 2011 r.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej