Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i określenie jej wysokości za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2015 r. oraz za miesiące kwiecień, maj i wrzesień 2016 r.
Sentencja

Dnia 17 sierpnia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Sachajko Sędzia WSA Marzenna Kosewska Asesor WSA Robert Talaga (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 sierpnia 2021 r. sprawy ze skargi E. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i określenie jej wysokości za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2015 r. oraz za miesiące kwiecień, maj i wrzesień 2016 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/12

Pismem z dnia [...].06.2019 r. Prokuratura Okręgowa [...], Wydział [...] Ds. Przestępczości Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą w R. m. in. na rzecz firmy T. .

Postanowieniem z dnia [...].08.2019 r. nr [...] w Naczelnik Urzędu Skarbowego P. - N. M. wszczął wobec E. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] T. " postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okresy od lipca do grudnia 2015 roku oraz od kwietnia do maja 2016 roku i wrzesień 2016 roku powstałego z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W toku postępowania organ ustalił, że w okresie od [...].07.2015 roku do [...].09.2016 roku E. M. naruszył przepisy ustawy z dnia [...] grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym dotyczące obrotu wyrobami energetycznymi, albowiem prowadząc działalność gospodarczą pod firmą [...] T. " nabywał olej napędowy niewiadomego pochodzenia bez opłaconej akcyzy. Z wykazu faktur zaewidencjonowanych w firmie E. M. wynikało, iż jednym z głównych dostawców paliwa - oleju napędowego dla jego firmy była Spółka z o.o. B. , która w tym czasie wystawiła łącznie [...] faktur VAT na [...] litrów oleju napędowego tj. fakturę VAT nr [...] z dnia [...].07.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].08.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].08.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].08.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].09.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].09.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].10.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].10.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].10.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...] .11.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].12.2015 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].04.20 1 6 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].04.2016 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].05.2016 r. ([...] litrów), nr [...] z dnia [...].09.2016 r. ([...] litrów) oraz nr [...] z dnia [...].09.2016 r. ([...] litrów).

Organ uwzględnił również wyjaśnienia S. A. (założyciela spółki B. ) z przesłuchań przeprowadzonych w ramach postępowania prokuratorskiego w dniu [...].01.2017 r., [...].01.2017 r. oraz [...].04.2017 r., z których wynikało, że spółka sprzedawała zarówno paliwo, które praktycznie w całości stanowiło paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. "puste faktury" VAT za którymi nie było obrotu gospodarczego, a podmioty kupujące olej napędowy za przedmiotowymi fakturami otrzymywały wyłącznie faktury, za które płaciły od [...] do [...] groszy za litr na fakturze. Zdaniem S. A., firma E. M. nie kupowała żadnego paliwa, a jedynie "puste faktury" VAT.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej