Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za maj 2011 roku
Sentencja

Dnia 01 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie WSA Mirella Ławniczak WSA Szymon Widłak ( spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 roku przy udziale sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za maj 2011 roku uchyla zaskarżoną decyzję

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z [...] września 2012 r., nr [...], określił A. M. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą X z siedzibą w O., zobowiązanie w opłacie paliwowej za [...] 2011 roku w wysokości [...] zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...], określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc [...] 2011 roku kwocie [...] zł. W przedmiotowej sprawie, jak wskazał organ, ujawniono szereg nieprawidłowości w zakresie obrotu w [...] 2011 roku wyrobem akcyzowym (olejem przeznaczonym do celów opałowych). W sprawie naruszono art. 88 ust. 4 (sprzedaż paliwa opałowego z odmierzacza paliw, posiadanie paliwa opałowego w zbiorniku o pojemności [...] l podłączonym do odmierzacza paliw), art. 89 ust 6 i 8 (braki formalne na oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej od wprowadzonych na rynek krajowy paliw silnikowych za miesiąc [...] 2011 roku.

Dalej organ powołując art. 37h ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) wyjaśnił, że przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. Paliwami silnikowymi, o których mowa są m.in. wyroby inne niż określone w pkt. 1-3 przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem, co zgodnie z art. 8 ust 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą. W świetle przedstawionych przepisów, czynność ta podlegała również opłacie paliwowej. Wysokość zobowiązania w akcyzie została określona w decyzji nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, zgodnie z art. 37k ust. 1 ww. ustawy, powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu. W przedmiotowej sprawie powstał zatem w miesiącu [...] 2011 roku. Do obliczenia wysokości opłaty paliwowej organ przyjął ilość [...] litrów oleju opałowego, to jest pojemność zbiornika paliwa, w którym strona przechowywała olej przeznaczony do celów opałowych.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej