Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za lipiec 2011 roku
Sentencja

Dnia 01 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska ( spr.) Sędziowie WSA Mirella Ławniczak WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 roku przy udziale sprawy ze skargi A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za lipiec 2011 roku uchyla zaskarżoną decyzję

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/5

Naczelnik Urzędu Celnego w ... decyzją z ... określił A. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "... A." z siedzibą w ..., zobowiązanie w opłacie paliwowej za lipiec 2011 r. w wysokości ... zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Naczelnik Urzędu Celnego w ... decyzją z dnia ..., określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2011 r. kwocie ... zł. W przedmiotowej sprawie, jak wskazał organ, ujawniono szereg nieprawidłowości w zakresie obrotu w lipcu 2011 r. wyrobem akcyzowym (olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych). W sprawie naruszono art. 88 ust. 4 (sprzedaż paliwa opalowego z odmierzacza paliw, posiadanie paliwa opałowego w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw), art. 89 ust 6 i 8 (braki formalne w oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty paliwowej od wprowadzonych na rynek krajowy paliw silnikowych za miesiąc lipiec 2011 r. Dalej, organ powołując art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) wyjaśnił, że przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. Paliwami silnikowymi, o których mowa są m.in. wyroby inne niż określone w pkt 1-3 przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem, co w myśl art. 8 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą. W świetle przedstawionych przepisów, czynność ta podlegała również opłacie paliwowej. Wysokość zobowiązania w akcyzie została określona w decyzji nr ... Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, zgodnie z art. 37k ww. ustawy, powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu. W przedmiotowej sprawie ustawowy termin zapłaty podatku akcyzowego upłynął z dniem 25 sierpnia 2011 r. Zatem obowiązek w opłacie paliwowej powstał również w miesiącu lipcu 2011 r., a zaległość w opłacie paliwowej w dniu 26 sierpnia 2011 r. Do obliczenia wysokości opłaty paliwowej organ przyjął ilość ... litrów.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej