Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za [...]
Sentencja

Dnia 7 czerwca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Sachajko Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska (spr.) WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 roku przy udziale sprawy ze skargi x na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za [...] oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Uzasadnienie.

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...] po rozpatrzeniu odwołania [...]od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

W firmie podatnika przeprowadzono kontrolę, a jej wyniki udokumentowano protokołem pokontrolnym. W trakcie kontroli zakwestionowano prawidłowość materialną faktur wystawionych przez firmy x i y. Stwierdzono, że podatnik wszedł w posiadanie paliwa niewiadomego pochodzenia.

Organ I instancji ustalił, że działalność obu wskazanych wyżej [...] miała charakter pozorny. Wystawiane faktury nie dokumentowały rzeczywistych transakcji zakupu oleju napędowego, który pochodził z nieustalonego źródła.

Decyzją z dnia [...]r. Naczelnik Urzędu Celnego określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres [...]a ten okres ustalono również wobec strony opłatę paliwową.

Organ podatkowy I instancji w uzasadnieniu tak podjętego rozstrzygnięcia wskazał, że strona dokonała transakcji zakupu oleju napędowego od x oraz od y . Jednakże w trakcie kontroli podatkowej ustalono, że faktury, na których jako dostawca oleju napędowego widnieją te podmioty, nie odzwierciedlają w rzeczywistości przeprowadzonych transakcji gospodarczych. Faktury te miały jedynie służyć wprowadzeniu do obrotu oleju napędowego niewiadomego pochodzenia, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego. W ocenie organu I instancji spowodowało to powstanie po stronie podatnika obowiązku podatkowego, aczkolwiek strona nie złożyła deklaracji podatkowych, ani nie wpłaciła należnej kwoty podatku akcyzowego od paliw silnikowych, których nabycie dokumentowały wystawione faktury. Skutkiem powstania zobowiązania akcyzowego była również konieczność uiszczenia opłaty paliwowej za wskazany okres

W odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej podatnik wniósł o jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Decyzji zarzucono naruszenie :

- art. 145 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 24 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw poprzez pominiecie pełnomocnika strony

- art. 120, art. 122, art. 123 Ordynacji podatkowej oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej

- art. 8 ust. 2 pkt. 4, art. 10 ust. 1 i ust. 10, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym

- art. 37 j ust. 1 pkt. 4 i art. 37 k ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Organ II instancji, po rozpoznaniu odwołania, wskazał, że decyzja została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W pierwszej kolejności wyjaśnił, ze nie doszło do naruszenia art. 145 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, albowiem w postępowaniu przed organem I instancji strona nie ustanowiła skutecznie swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu [...], w toku kontroli podatkowej, nie zostało sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej