Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za poszczególne miesiące [...] roku
Sentencja

Dnia 4 kwietnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska Sędziowie WSA Marzenna Kosewska WSA Walentyna Długaszewska (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2017 roku przy udziale sprawy ze skargi x na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za poszczególne miesiące [...] roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Uzasadnienie.

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...] po rozpatrzeniu odwołania x od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] wydanej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym.

W okresie od [...] r. przeprowadzono w firmie podatnika kontrolę w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi za okres od [...] r. W trakcie kontroli w dokumentacji podatnika stwierdzono faktury dotyczące zakupu oleju napędowego od firmy y i z ( jako sprzedawców ) w łącznie ilości [...] litrów. Organ I instancji ustalił, że działalność obu powyższych spółek miała charakter pozorny. Przedmiotowe faktury nie dokumentowały rzeczywistych transakcji zakupu oleju napędowego, który pochodził z nieustalonego źródła.

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz zobowiązanie w opłacie paliwowej w łącznej kwocie [...]zł za okres od [...] roku.

Organ podatkowy I instancji w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że strona dokonała transakcji zakupu oleju napędowego od spółki y oraz od spółki z. W trakcie kontroli podatkowej ustalono, że faktury, na których jako dostawca oleju napędowego widnieją wskazane wyżej podmioty nie odzwierciedlają w rzeczywistości przeprowadzonych transakcji gospodarczych. Faktury te miały jedynie służyć wprowadzeniu do obrotu oleju napędowego niewiadomego pochodzenia, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego. W ocenie organu I instancji spowodowało to powstanie po stronie podatnika obowiązku podatkowego, aczkolwiek strona nie złożyła deklaracji podatkowych, ani nie wpłaciła należnej kwoty podatku akcyzowego od paliw silnikowych, których nabycie dokumentowały wskazane w decyzji faktury. Skutkiem powstania zobowiązania akcyzowego była również konieczność uiszczenia opłaty paliwowej za wskazany okres

W odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej podatnik wniósł o stwierdzenie jej nieważności, ewentualnie o jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Strona zarzuciła organowi naruszenie :

- art. 247 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji bez podstawy prawnej

- art. 200 Ordynacji podatkowej

- art. 121 § 1, art. 122, art. 180 § 1, art. 188, art. 191, art. 193, art. 194 Ordynacji podatkowej poprzez niezasadne pominięcie zeznań sąsiadów strony, dostawców paliwa wymienionych przez organ w decyzji oraz niezestawienie dowodów z akt postępowań wskazanych w decyzji ( faktur i zeznań ) z materiałem dowodowym zebranym w sprawie ( faktury i zeznania a i samej strony ) oraz poprzez niedokonanie konfrontacji strony i a z pracownikami i osobami z zarządu firm dostarczających przedmiotowe paliwo

- art. 2 pkt. 1, art. 6, art. 8 ust. 2 pkt. 4, art. 10 ust. 1, ust. 10, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 86 ust. 2, art. 88 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, art. 37 h , art. 37 j ust. 1 pkt. 4, art. 37 k ust. 1, art. 37 l ust. 1, art. 37 m ust. 1 pkt. 2, art. 37 q ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na [...] r. w sytuacji, gdy podatnik wykazał, że doszło do spornych transakcji, a podatek akcyzowy i opłata paliwowa winna być dochodzona od podmiotów dostarczających paliwo.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej