Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i w opłacie paliwowej za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2010 roku
Sentencja

Dnia 18 lutego 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska (spr.) Sędziowie WSA Barbara Koś WSA Mirella Ławniczak Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Piotrowska - Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 roku przy udziale sprawy ze skargi I. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i w opłacie paliwowej za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2010 roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...] października 2015 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w P., po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...], określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc od maja do grudnia 2010 roku oraz zobowiązanie w opłacie paliwowej za ten sam okres, a także umarzającej postępowanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za miesiąc marzec i kwiecień 2010 roku, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej u I. L. (dalej: "strona", "podatnik"), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą X, ul. [...], [...], za okres od [...] stycznia 2010 r. do [...] grudnia 2010 r., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej związane z nabywaniem oleju napędowego.

W okresie objętym kontrolą podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych. Zakupione wyroby energetyczne były zużywane wyłącznie na potrzeby tej działalności, do ok. 37 samochodów marki [...] i [...]. Zakupiony olej napędowy wlewany był do zbiorników o pojemności 52.000 l znajdujących się w bazie przy ul. [...], gdzie za pomocą dystrybutora tankowane były samochody. Stwierdzono, że w okresie od marca do grudnia 2010 roku strona dokonywała zakupu oleju napędowego m.in. od spółki X Sp. z o.o., [...], [...] G. Uznano jednakże, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w trakcie kontroli podatkowej, że spółka ta nie była rzeczywistym dostawcą oleju napędowego. Zatem olej napędowy zakupiony na podstawie faktur od spółki X Sp. z o.o. pochodził z nieudokumentowanego źródła i nie uiszczono od niego należnego podatku akcyzowego.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r. Naczelnik Urzędu Celnego w L. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za miesiąc marzec-grudzień 2010 roku. Mając natomiast na względzie powyższe ustalenia i przeprowadzone postępowanie wyjaśniające organ podatkowy I instancji decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r., działając między innymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1, art. 6, art. 8 ust. 2 pkt. 4, art. 10 ust. 1 i ust. 10, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 86 ust. 2, art. 88 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a także art. 37h, art. 37j ust. 1 pkt. 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt. 2 i art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc od maja do grudnia 2010 roku - w kwotach wyszczególnionych w sentencji decyzji (łączna kwota zobowiązania podatkowego wyniosła [...] zł) - oraz zobowiązanie w opłacie paliwowej za miesiąc od maja do grudnia 2010 roku - także w kwotach wyszczególnionych w sentencji decyzji (łączna kwota opłaty paliwowej wyniosła [...] zł), umarzając jednocześnie postępowanie podatkowe w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za miesiąc marzec i kwiecień 2010 roku.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej