Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Ibrom, Sędzia WSA Jacek Czaja (sprawozdawca), Sędzia WSA Jerzy Drwal, Protokolant Stażysta Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 7 listopada 2013 r. sprawy ze skargi P. P. Sp. z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego oddala skargę .

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w [...] utrzymał w mocy postanowienie własne z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...].

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r., Naczelnik Urzędu Celnego w [...] cofnął rejestrację automatu o niskich wygranych [...], nr poświadczenia rejestracji: [...].

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, decyzją z dnia [...]lipca 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w [...] uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Decyzją z dnia [...] listopada 2012r., Nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w [...] umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych. Od powyższej decyzji skarżąca złożyła odwołanie, w którym zawarte było żądanie w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r., Nr [...] Dyrektor Izby Celnej w [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...].

Od wskazanej wyżej decyzji z dnia [...]lutego 2013 r. Dyrektora Izby Celnej w [...]) skarżąca złożyła odwołanie, przy czym we wnioskach tego odwołania, poza żądaniem uchylenia decyzji z dnia [...] lutego 2013 r., Nr [...] Dyrektora Izby Celnej w [...], strona zażądała "wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]."

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] (nie zaś decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w [...]).

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...],- zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] - Dyrektor Izby Celnej w [...] utrzymał w mocy wskazane wyżej postanowienie własne z dnia [...] kwietnia 2013 r.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ wskazał, że zgodnie z art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej, gdy żądanie, o którym mowa w art. 165 Ordynacji podatkowej, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Organ stwierdził, że wniosek skarżącej w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. był już przedmiotem postępowania podatkowego. Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, Dyrektor Izby Celnej w [...] decyzją z dnia [...] lutego 2013 r., odmówił stwierdzenia jej nieważności.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej