Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kodu towaru importowanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Monika Kutarska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 2 lutego 2010 r. sprawy ze skargi "A" Spółka jawna z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia kodu towaru importowanego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne postępowanie
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2009 r. (Nr [...]), wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dyrektor Izby Celnej rozpatrzył odwołanie firmy "[...]" S.J. i utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (Nr [...]) z dnia [...] maja 2009 r. w sprawie określenia kodu towaru importowanego na podstawie dokumentu SAD Nr [...] z dnia [...] marca 2009 r.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz z akt sprawy wynikało, że według w/w dokumentu SAD zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu importowane z R. [...],[...],[...]. Towar zaklasyfikowano do kodu Taric 2710 19 85 00 i wymierzono cło z zastosowaniem stawki celnej erga omnes w wysokości 3,7%.

Przedmiotowe zgłoszenie zostało przyjęte przez organ celny, a następnie poddane kontroli, wskazującej, że należności przywozowe mogą być wyższe od kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu. Wobec tego wezwano Stronę - w trybie art. 248 §1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - do złożenia zabezpieczenia należności przywozowych w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadeklarowaną w zgłoszeniu celnym, a ostateczną kwotą należną za ten towar.

Strona przedłożyła świadectwa Form A nr [...], na podstawie którego organ celny zastosował preferencyjną stawkę celną w wysokości 0% i zarządził zwrot pobranego cła.

Postanowieniem nr [...]z dnia [...] kwietnia 2009r. organ wszczął postępowanie w sprawie ustalenia prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanego towaru w postaci [...] i decyzją Nr [...]z [...] maja 2009r. zmienił zapis w zgłoszeniu celnym zawartym w omawianym dokumencie SAD w polu 33 "kod towaru" na 2719 19 41 00.

W odwołaniu od powyższej decyzji zarzucono naruszenie :

- uwagi dodatkowej 2e do pozycji 2710 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031 z dnia 19 września 2008r. zmieniającego załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE 291 z dnia 31 października 2008r.),

- art. 78 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;

- art. art. 120, 121 i 122 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się do zarzutów odwołania, Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie kwestią sporną jest ustalenie prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanej p. c. (Strona zadeklarowała ten towar do kodu Taric 2710 19 85 00, zaś organ celny - do innego kodu CN 2710 19 41 00) oraz zauważył, iż w sprawie zgromadzono materiał dowodowy obejmujący:

- raport kontrolny nr [...]z dnia [...] marca 2009r. wskazujący, iż badana próbka towaru zawiera 99,9 % (m/m) węglowodorów n-parafinowych (C13-C17), początek destylacji 255,4 -C, 60 % destyluje do temp. 267,5 -C, koniec destylacji 286,1 -C;

- sprawozdanie z badań Laboratorium Celnego w K. Nr [...] z dnia[...]marca 2009r. wskazujące, iż badana próbka stanowi mieszaninę n-p. od C11 do C18, wrzących w zakresie od 251,7 -C do 285,0 -C.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne postępowanie
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej