Sprawa ze skargi D. S. i P. S. na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu
Uzasadnienie strona 2/14

Ponadto w tabeli [...] części opisowej Biznes Planu jako nowe produkty zostały wskazane następujące pozycje: a) ulepszona, innowacyjna, pierwsza w woj. [...] linia technologiczna do produkcji tynków cienkowarstwowych, b) ulepszona, innowacyjna receptura do produkcji tynków cienkowarstwowych na bazie nanomateriałów.

Zatem z opisów zawartych w dokumentacji wynika, że w ramach projektu powstanie nowy produkt, jakim będzie silikonowy tynk cienkowarstwowy z domieszką nanocząstek tlenku srebra i tlenku tytanu.

Ze względu na powyższe, wskazany w tabeli B.11 wniosku o dofinansowanie kod PKD [...] Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych nie jest zgodny z charakterem projektu. Wnioskodawca nie wybrał zatem kodu PKD wskazującego na rodzaj działalności, której dotyczyło rozwiązanie powstałe w efekcie realizacji projektu, do czego zobowiązywała instrukcja wypełniania dla kolumny B.11 wniosku o dofinansowanie.

LAWP podniosła jednocześnie, że z uwagi na to, iż w efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt - tynk cienkowarstwowy z dodatkiem nanocząstek tlenku srebra i tlenku tytanu, projekt oprócz kodu PKD [...] dotyczy kodu PKD [...] Produkcja zaprawy murarskiej. Podklasa ta obejmuje produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku. Kod PKD, którego dotyczy rozwiązanie powstałe w efekcie realizacji projektu, tj. kod PKD [...] nie znajduje się jednak na liście stanowiącej załącznik nr [...] do Regulaminu konkursu - Indykatywnej liście kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa L..

Ponadto w informacji o negatywnej ocenie wskazano, że w części opisowej Biznes Planu w tabeli C.2. wnioskodawcy nieprawidłowo zakwalifikowali zakres projektu do obszaru inteligentnych specjalizacji "Biogospodarka".

Od powyższej negatywnej oceny projektu wnioskodawcy wnieśli protest.

W uzasadnieniu protestu wnioskodawcy podnieśli, że z dokumentacji konkursowej nie wynika uprawnienie do negatywnej oceny całości wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy wnioskodawcy wskazali kwalifikujący się do pozytywnej oceny choćby jeden kod PKD. Ponadto nie istnieją żadne technologiczne przesłanki przypisania produkcji tynków do wskazanego przez oceniających kodu PKD [...], gdyż tynki nie są w warstwie technologicznej i/lub chemicznej w jakikolwiek sposób tożsame z nieogniotrwałymi zaprawami murarskimi w formie proszku - w kontekście kodu wskazanego przez LAWP. Tynk cienkowarstwowy nie jest zaprawą murarską. Zaprawę murarską należy uznać za element nośny murów (równomiernie przenoszącym obciążenia), zaś tynk za element dekoracyjny/wykończeniowy czy ochronny. Zaprawa służy do wytworzenia i utrzymania konstrukcji. Ani pod względem składu chemicznego ani właściwości nie ma więc podobieństw pomiędzy tynkiem, a zaprawą murarską.

Wnioskodawcy wskazali, że poprawnym i znajdującym zastosowanie do treści wniosku jest kod PKD [...] Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana. Tynk cienkowarstwowy z domieszką nanomateriałów niewątpliwie jest/będzie wyrobem chemicznym, co znajduje potwierdzenie ekspertów.

Strona 2/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne