Sprawa ze skargi D. S. i P. S. na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Tchórzewska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Grymuza,, Sędzia WSA Robert Hałabis, Protokolant Starszy asystent sędziego Monika Samcik, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. sprawy ze skargi D. S. i P. S. na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/14

Pismem z dnia 5 marca 2017 r. nr [...] L. Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (dalej także jako "LAWP"), działając na podstawie art. 57 w związku z art. 55 pkt 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm., dalej powoływanej także jako u.z.r.p.), poinformowała P. S. i D. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem "[...]", zgłoszonego w odpowiedzi na konkurs nr [...] [...]

Negatywne rozstrzygnięcie protestu zostało wydane w następującym stanie sprawy.

Skarżący P. S. i D. S. złożyli wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe.

Pismem z dnia 26 stycznia 2018 r. LAWP poinformowała wnioskodawców, że po przeprowadzeniu oceny merytorycznej projekt otrzymał ocenę negatywną z uwagi na niespełnienie obligatoryjnego kryterium technicznego specyficznego: "Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa L. do 2020". Kryterium to jest zdefiniowane poprzez pytanie pomocnicze (cząstkowe) "Czy projekt zakłada inwestycję w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa L. do 2020 roku?". Natomiast odpowiedź na powyższe pytanie, warunkujące uznanie kryterium za spełnione, jest negatywna.

W uzasadnieniu LAWP wskazała, że zgodnie z zapisami załącznika nr [...] do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów, w tym kryteria rozstrzygające, w ramach Działania 1.2 Badania celowe odpowiedź na przedmiotowe pytanie pomocnicze (cząstkowe) będzie pozytywna w przypadku, gdy kod PKD ujęty we wniosku o dofinansowanie, zgodny z charakterem projektu, wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje zgodne z Regulaminem konkursu. Natomiast wskazany w tabeli B.11 Wniosku o dofinansowanie kod PKD [...] nie jest zgodny z charakterem przedłożonego projektu.

Wnioskodawcy w tabeli C1 wniosku Krótki opis projektu wskazali, że celem projektu jest uruchomienie pierwszej produkcji innowacyjnych tynków cienkowarstwowych strukturalnych silikonowych z zastosowaniem nanosrebra i/lub tlenku tytanu, na pierwszej w województwie [...] innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków, będące wynikiem prac B+R prowadzących do zgłoszenia patentowego, realizowanych we współpracy z jednostką naukową, w obszarze biogospodarki, a ponadto, że wprowadzone innowacje umożliwią uruchomienie pierwszej produkcji tynków o niespotykanych dotąd właściwościach, wysokiej jakości, o większej odporności na UV i zabrudzenia oraz zmniejszenie ryzyka namnażania bakterii i/lub grzybów. Także w tabeli [...] części opisowej Biznes Planu wskazano: Cel Główny: uruchomienie pierwszej produkcji innowacyjnych tynków cienkowarstwowych strukturalnych silikonowych z zastosowaniem nanosrebra i/lub tlenku tytanu, na pierwszej w woj. [...] innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków, będące wynikiem prac B+R prowadzących do zgłoszenia patentowego, realizowanych przez spółkę we współpracy z jednostką naukową, w obszarze biogospodarki oraz Cele Szczegółowe: - przeprowadzenie badań przemysłowych w celu oceny wpływu zastosowania nanosrebra i/lub tlenku tytanu w produkcji tynków cienkowarstwowych silikonowych na właściwości/parametry tynku; - realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych obejmujących produkcję testowej partii tynku cienkowarstwowego, testowanie i opracowanie finalnej receptury produkcji z zastosowaniem stężeń nanocząstek (srebra i tytanu); - uruchomienie działalności B+R w spółce w obszarze inteligentnej specjalizacji woj. [...] - biogospodarce; - wprowadzenie innowacyjnego produktu poprzez ulepszenie receptury cienkowarstwowych tynków silikonowych; - uruchomienie innowacyjnego procesu poprzez ulepszone rozwiązanie technologiczne na pierwszej w woj. [...] linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych strukturalnych; - dokonanie zgłoszenia patentowego wypracowanego innowacyjnego rozwiązania; - wzrost innowacyjności spółki dzięki współpracy z jednostką naukową w zakresie prac B+R; - wzrost udziału nakładów B+R w spółce zwiększający zdolność do doskonalenia oferty spółki; - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych poprzez wprowadzenie inteligentnej aplikacji mobilnej do przetwarzania i prezentacji danych z procesu starzenia się tynków cienkowarstwowych zewnętrznych; - wzrost przychodów spółki poprzez efektywne wdrożenie uzyskanych wyników prac B+R w okresie trwałości projektu. Cele projektu są zgodne ze strategią rozwoju spółki w zakresie B+R na lata 2017-2023. Cele projektu wpisują się w cele 1 Osi RPO WL 2014-2020 i cele Działania 1.2. poprzez wzrost udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność B+R w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez spółkę. Projekt przewiduje uruchomienie linii pilotażowej poprzez ulepszone rozwiązanie technologiczne (nowy dozownik) na pierwszej w woj. [...] linii technologicznej do produkcji tynków (powstałej w ramach komplementarnego projektu) oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów; zaawansowanych zdolności produkcyjnych uruchomienie pierwszej produkcji.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne