Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek
Sentencja

Dnia 29 listopada 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Asesor WSA Małgorzata Kowalska Protokolant Sekretarz sądowy Aneta Lubasińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2019 roku sprawy ze skargi W. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...].

Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją numer [...] z [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: "k.p.a."), w związku z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm., zwanej dalej "u.s.u.s."), Zakład Ubezpieczeń Społecznych utrzymał w mocy własną decyzję z [...] nr [...] o odmowie umorzenia należności z tytułu składek za zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez płatnika składek oraz za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w łącznej kwocie 59 862,10 zł, tj.:

a) ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 45 336,34 zł, w tym z tytułu:

- składek za okres 06-11/2011, 04-07/2014, 03/2015-12/2017 - 33 963,54 zł,

- odsetek od powyższych należności liczonych na dzień 14.03.2019 r.- 9 236,00 zł,

- odsetek w kwocie 2 044,00 zł liczonych na dzień 14.03.2019 r. przypadających od składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych za okres 06-11/2011, 04-07/2014, 03/2015, 12/2017 w kwocie 5 042,48 zł.

- kosztów upomnienia - 92,80 zł.

b) ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 14 525,76 zł w tym z tytułu:

- składek z okres 07-11/2011, 04-07/2014, 03/2015-12/2017 - 11 300,96 zł,

- odsetek od powyższych należności liczonych na dzień 14.03.2019 r. - 2 677,00 zł,

- odsetek w kwocie 455,00 zł liczonych na dzień 14.03.2019 r. przypadających od składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych za okres: 07-11/2011, 03/2015-10/2016, 12/2016-12/2017, 01-02/2019 - 1 501,36 zł,

- kosztów upomnienia - 92,80 zł.

Jak wynika z akt sprawy 14 marca 2019 r. W. K. złożył wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. W uzasadnieniu wniosku powołał się na ważny interes podatnika, w szczególności trudną sytuację finansową oraz zdrowotną. W załączniku do wniosku opisał podstawowe przyczyny ciężkich problemów finansowych i zdrowotnych swoich i swojej rodziny.

Ze złożonego przez stroną oświadczenia o stanie rodzinnym majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej wynika, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, której dochód z tytułu emerytury wynosi 798,20 zł. Posiada udziały w Spółce Jawnej [...] Spółka Jawna i wysokość osiąganego z tego tytułu wynagrodzenia brutto wynosi 2538,00 zł. We wniosku oświadczył także, że pobiera świadczenie emerytalne i nie posiada dochodów z innych źródeł. Ponadto podał, że nie pobiera świadczenia z Urzędu Pracy oraz zasiłku z pomocy społecznej i innych form pomocy. Wskazał, że posiada zobowiązania pieniężne w wysokości ok. 12.000 zł z tytułu podatków, w bankach w wysokości ok. 3,8 mln zł, w instytucjach w wysokości ok. 5 tys. zł, które są spłacane w niepełnym wymiarze według możliwości. Podał także, że nie posiada nieruchomości, gospodarstwa rolnego, jest natomiast posiadaczem pojazdów samochodowych marki Opel [...] z 2007 r., Opel [...] z 2001 r., Citroena [...] dostawczy z 2003 roku oraz przyczepy samochodowej z 1991 roku.

Strona 1/10