Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych
Uzasadnienie strona 16/16

a. Polska była uprawniona do nałożenia krajowego podatku akcyzowego na wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...] (który jest tożsamy z europejskim, ujednoliconym podatkiem akcyzowym);

b. powyższy krajowy podatek akcyzowy na wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...] nie jest tożsamy z europejskim, ujednoliconym podatkiem akcyzowym;

c. przepisy krajowe ustanawiające odrębne procedury w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego olejów nie wprowadzają ograniczeń oraz nie zwiększają formalności związanych z przekraczaniem granic w handlu tymi wyrobami, a także nie stanowią zakłócenia swobodnego przepływu pomiędzy państwami członkowskimi.

Powyższe naruszenie skutkowało tym, że Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uznał, że wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...], które są wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe, podlega opodatkowaniu polskim podatkiem akcyzowym.

2. art. 2 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze Dyrektywy Energetycznej w zw. z art. 91 ust. 3 Konstytucji oraz art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 2 Aktu o warunkach przystąpienia stanowiącego załącznik do Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku - poprzez odmowę uwzględnienia porządku prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej.

Strona wskazała, że odmawiając uwzględnienia porządku prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. nie uwzględnił tego, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że Polska była uprawniona do nałożenia krajowego podatku akcyzowego na wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...], które są wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe.

Skarżący wnieśli o uchylenie interpretacji indywidualnej oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Postanowieniem z dnia 24 października 2013 r. Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne NSA w sprawie sygn. I GSK 780/11.

W dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-349/13 Oil Trading Poland sp. z o.o.

W dniu 17 lipca 2015 r. podjęto zawieszone postępowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 t.j.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem

Strona 16/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej