Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak Sędzia NSA Teresa Rutkowska (spr.) Protokolant referent-stażysta Renata Tomaszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. sprawy ze skargi B. S., S. W. - wspólników "A", S. W. w Ł. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr: [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działający z upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji z dnia [...] nr [...] stwierdził, że stanowisko "A" S. W. w Ł. przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych jest nieprawidłowe. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.).

We wniosku strona skarżąca przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje w przyszłości poszerzyć prowadzoną obecnie działalność gospodarczą o sprzedaż detaliczną i hurtową olejów smarowych i smarów oznaczonych kodami [...],[...],[...]. Przedsiębiorstwo rozważa - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - nabywać wewnątrzwspólnotowo produkty z ww. wymienionego kodu Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe będą sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży. Na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. art. 2 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. 2003r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte w Dyrektywie Horyzontalnej. W świetle wspólnotowych regulacji dotyczących podatku akcyzowego, zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycia, jak również krajowa sprzedaż olejów smarowych oznaczonych kodem [...],[...],[...]. przeznaczonych do innych celów niż opałowe bądź napędowe nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym, zawartym w Dyrektywie Horyzontalnej.

Strona skarżąca zadała pytanie:

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...], przeznaczonych na cele inne niż opałowe bądź napędowe jest opodatkowane w Polsce podatkiem akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych o kodach [...],[...],[...], które są wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe należy uznać za pozostające poza zakresem polskiego podatku akcyzowego. W uzasadnieniu strona wskazała, że zasady dotyczące opodatkowania i kontroli wyrobów energetycznych na szczeblu wspólnotowym określają dwa zasadnicze akty prawne: Dyrektywa 118 i Dyrektywa Energetyczna. Dyrektywa 118 wyznacza ogólne warunki dotyczące nadzoru nad przechowywaniem oraz przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Jej celem jest m.in. harmonizacja zasad dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zakres wyrobów energetycznych podlegających podatkowi akcyzowemu wyznacza natomiast Dyrektywa Energetyczna. Dyrektywa Energetyczna zobowiązuje również państwa członkowskie do nakładania podatków na wyroby energetyczne zgodnie z jej regulacjami (art. 1 Dyrektywy).

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej