Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska Protokolant: Asystent sędziego Paweł Pijewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2011 r. sprawy ze skargi W. N. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. nr [...] z [...], znak [...]; 2. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. na rzecz W. N. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ł. nie stwierdził u W. N. choroby zawodowej pod postacią astmy oskrzelowej wymienionej w poz. 6 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869).

W uzasadnieniu organ pierwszej instancji podniósł, że podstawę ustalenia, iż nie został spełniony warunek konieczny zawarty w art. 2351 K.p. do stwierdzenia u W. N. choroby zawodowej stanowiły: orzeczenie lekarskie nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej wystawione przez Przychodnię Konsultacyjno - Diagnostyczną Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Ł. i orzeczenie lekarskie nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, wystawione przez Klinikę Chorób Zawodowych i Toksykologii Oddział Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Ł. oraz dochodzenie epidemiologiczne. W. N. został skierowany przez Zakład Opieki Zdrowotnej A do Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Ł. w celu orzeczenia czy zgłaszane przez niego dolegliwości mają charakter choroby zawodowej. W wyniku przeprowadzonych specjalistycznych badań lekarskich uzyskał dwa orzeczenia lekarskie o braku podstaw do rozpoznania klinicznego choroby zawodowej - astmy oskrzelowej. W piśmie z dnia 6 lipca 2010r., skierowanym do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Ł. W. N. przedstawił swoje zastrzeżenia dotyczące postępowania orzeczniczego. W piśmie z dnia [...]. Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Oddział Chorób Zawodowych lMP w Ł. stwierdziła, iż nie znalazła podstaw do weryfikacji wydanego przez nią orzeczenia. Dla rozpoznania choroby zawodowej niezbędne jest spełnienie warunku wystąpienia objawów klinicznych, potwierdzenie narażenia zawodowego i stwierdzenie, że choroba została spowodowana warunkami pracy. W tym przypadku warunek ten nie został spełniony. Organy inspekcji sanitarnej nie mogą wydać decyzji stwierdzającej istnienie choroby zawodowej wbrew lub niezgodnie z orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnioną jednostkę medyczną, jeżeli zostało ono wydane z zachowaniem norm zamieszczonych w rozporządzeniu będącym podstawą rozstrzygnięcia, nie jest sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym i zaprzecza zawodowej etiologii schorzenia.

W odwołaniu od tej decyzji W. N. zarzucił, iż nie wyjaśniono przyczyn z powodu, których przerwano badanie prowokacji czystym olejem mineralnym oraz jego złego stanu po tym badaniu.

Decyzją z dnia [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Ł. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji. Wyjaśnił także, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej astma jest chorobą oskrzeli, którą charakteryzują trzy główne cechy:

1. skurcz, oskrzeli odwracalny spontanicznie lub pod wpływem leku;

2. zapalenie alergiczne błony śluzowej oskrzeli prowadzące do jej obrzęku, hipersekrecji i zwiększonej przepuszczalności;

3. nadreaktywność oskrzeli na różne niespecyficzne czynniki

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny