Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za grudzień 2014 r.
Sentencja

Dnia 13 listopada 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak, Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski, , po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za grudzień 2014 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.), w związku z art. 37n ust. 1 i ust 2 pkt 1, art. 37q ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 1994 r. (Dz.U.2018.2014 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 20 kwietnia 2018 r. nr [...] określającą opłatę paliwową za grudzień 2014 r. w kwocie 26.653,10 zł.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny.

W dniach od 23 października do 9 listopada 2015 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w P. przeprowadzili w firmie A Sp. z o.o. kontrolę obrotu i zużycia wyrobów energetycznych oraz prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 23 października 2015 r. Kontrolujący ustalili, że spółka prowadzi stację paliw zlokalizowaną na wydzierżawionym terenie w M. i działa w oparciu o Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2024 r. Kontrolujący ustalili, że w badanym okresie spółka zakupiła łącznie 3.297.187,68 litrów oleju napędowego i 63.735 litrów benzyny, z czego w grudniu 2014 r. zakupiła 194.382,00 litrów oleju napędowego i 3.034,00 litrów benzyny.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Naczelnik Urzędu Celnego w P. wszczął z urzędu dwa postępowania wobec spółki A Sp. z o.o.:

1) postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r postępowanie w sprawie określenia opłaty paliwowej za grudzień 2014 r

W trakcie postępowania podatkowego prowadzonego w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym Naczelnik ustalił, że 101.528 litrów oleju napędowego zakupionego przez spółkę A w grudniu 2014 r., w tym 14.840 litrów oleju zakupionego od firmy B Sp. z o.o. i 86.688 litrów oleju zakupionego od firmy C Sp. z o.o. był niewiadomego pochodzenia i nie udało się potwierdzić, że akcyza od tego oleju została zapłacona na poprzednim etapie obrotu.

W trakcie postępowania Naczelnik ustalił, że wobec firmy B Sp. z o.o. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. wydał decyzję nr [...] z dnia 29 grudnia 2015 r. określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące od października do grudnia 2014 r. z tytułu nabycia oleju napędowego bez akcyzy, ale firma ta nie zapłaciła zobowiązania w żadnej części i wobec tego zobowiązania wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Jedynym dostawcą oleju do firmy B była w tym okresie firma D NIP [...], która sprzedawała olej niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona należna akcyza. Firma ta wykorzystywana była do wystawiania faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji sprzedaży paliwa i pod jej szyldem wprowadzane było do obrotu paliwo niewiadomego pochodzenia, a P.P. postawiony został prokuratorski zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność polegała na wprowadzaniu do obrotu nielegalnego wyrobu akcyzowego.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatki inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej