Sprawa ze skargi Ł. K. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu
Uzasadnienie strona 2/13

Organ zwrócił uwagę, że nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustaw oraz innych aktów normatywnych. Nawet jednak gdyby uznać, iż organ administracji publicznej był zobowiązany do zwrotu w części pobranej przed dniem 1 maja 2006 r. opłaty za wydanie karty pojazdu, to w chwili obecnej roszczenie jest przedawnione.

Przepis art. 60 ustawy o finansach publicznych zawiera definicję środka publicznego stanowiącego niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Art. 67 w/w ustawy przewiduje, iż do spraw dotyczących tych należności stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu II ustawy z dnia 29.081997r. - Ordynacja podatkowa.

Nie budzi przy tym wątpliwości, że opłata za kartę pojazdu mieści się w kategorii 7 przepisu art. 60 ustawy o finansach publicznych tj. stanowi dochód pobierany przez samorządową jednostkę budżetową na podstawie odrębnych ustaw. Ratio legis powyższej regulacji było rozwiązanie przez ustawodawcę problemów wiążących się z ustaleniem procedury właściwej dla wymiaru, poboru, udzielania ulg czy zwrotu nadpłat w odniesieniu do różnego rodzaju należności publicznoprawnych. Należy nadto zauważyć, iż zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa wart. 60 ustawy o finansach publicznych wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponieważ przepis dotychczasowe nie regulowały zwrotu przedmiotowej opłaty za kartę pojazdu, to należy stwierdzić, iż stanowisko judykatury dopuszczające drogę sądową w sprawach o zwrot nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu straciło na aktualności, bowiem z chwilą wejścia w życie powołanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązują przepisy szczególne, normujące zwrot tej opłaty, odsyłające rozpoznanie owych spraw na drogę postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej przez "niepodatkowe należności budżetowe" rozumie się nie będące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające stosunków publicznoprawnych. Wbrew twierdzeniom pełnomocnika Ł. K. do kategorii powyższych należności należy opłata za wydanie karty pojazdu. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej). Organ ustalił, iż w niniejszej sprawie prawo do żądania zapłaty nadpłaconej kwoty wygasło. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Płatność za kartę pojazdu wydaną w roku 2004 powinna nastąpić w roku 2004. Zatem od 31 grudnia 2004 r. należy liczyć 5 letni okres przedawnienia zobowiązania - upłynął on dnia 31 grudnia 2009 r.

Strona 2/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta