Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w przedmiocie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn
Sentencja

Dnia 26 marca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Rutkowska Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Protokolant Sekretarz sądowy Blanka Kuźniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2019 roku sprawy ze skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 17 października 2018 r. nr LIX/390/18 w przedmiocie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn 1. stwierdza nieważność zaskarżonych zapisów załącznika do uchwały obejmujących: - § 7 ust. 1 w zakresie sformułowania "w szczególności", - § 11 w zakresie sformułowania "w szczególności", - § 7 ust. 1 pkt 3 w zakresie sformułowania "w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa", - § 14 w zakresie sformułowania: "posiadający czynne prawo wyborcze", - § 28 ust. 1 pkt 2; 2. zasądza od Gminy Działoszyn na rzecz Wojewody Łódzkiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

W dniu 17 października 2018 r. Rada Miejska w Działoszynie na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), dalej u.s.g. oraz § 73 Statutu Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 329 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zalesiaki stosownie do treści § 1 uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXXII/212/05 w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 383, poz. 3984), podjęła uchwałę Nr LIX/390/18 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn.

Zgodnie z § 1 uchwały, treść statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn stanowi załącznik do uchwały. Stosownie do treści § 2 uchwały, traci moc uchwała Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 116, poz. 1032), następnie zmieniona uchwałą Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 116, poz. 1050). Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn (§ 3 uchwały).

Zawiadomieniem z dnia 7 listopada 2018 r. Wojewoda Łódzki działając na podstawie art. 91 ust. 5 u.s.g. w zw. z art. 61 § 1 i 4 k.p.a. poinformował Radę Miejską w Działoszynie o wszczęciu z urzędu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie Nr LIX/390/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn. Wątpliwości organu nadzoru wzbudziły zapisy:

1) § 7 ust. 1 oraz § 11 statutu w zakresie użytego wyrazu "w szczególności". Zdaniem organu nadzoru, zadnia zebrania wiejskiego, czy sołtysa powinny być uregulowane w statucie sołectwa w sposób wyczerpujący w formie zamkniętego katalogu zadań. Przyjęcie odmiennego założenia umożliwiłoby przekazywanie organom sołectwa zadań w trybie pozaustawowym i stanowiłoby naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 3 u.s.g.;

2) § 7 ust. 1 pkt 3 statutu w zakresie sformułowania "w szczególności projektów rozstrzygnięć organów gminy co do planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa". Zdaniem Wojewody, w art. 11 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób wyczerpujący wymieniono katalog pomiotów opiniujących i uzgadniających projekt studium, a w art. 17 pkt 6 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wśród tych podmiotów nie wymieniono sołectwa, a rada gminy nie podstawie przepisów cyt. ustawy nie została upoważniona do poszerzenia katalogu tych podmiotów;

3) § 14 statutu w zakresie sformułowania "posiadają czynne prawo wyborcze", wskazując, że uzależnienie członkostwa mieszkańców sołectwa w zebraniu wiejskim sołectwa na terenie którego stale zamieszkują od faktu posiadania czynnego prawa wyborczego stanowi przekroczenie kompetencji ustawowej wynikającej z art. 35 u.s.g. Powyższy zapis narusza art. 36 ust. 2 u.s.g.;

Strona 1/11