Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
Uzasadnienie strona 9/9

Stanowisko organów w rozpoznawanej sprawie nie jest konsekwentne. Z jednej strony organy częściowo odmówiły umorzenia postępowania bo okoliczności podniesione przez stronę były już rozpoznawane w postępowaniu w sprawie zarzutów i nie mogą być ponownie podnoszone. Jednocześnie organy częściowo umorzyły postępowanie egzekucyjne (za okres należności z tytułu opłaty rtv od stycznia 2011r. do grudnia 2012r.) z powodu przedawnienia należności. Należy zaznaczyć, że w zarzutach była już podniesiona kwestia przedawnienia zobowiązania i zarzut ten nie został uwzględniony przez organ egzekucyjny z uwagi na związanie stanowiskiem wierzyciela. We wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego ponownie podniesiono zarzut przedawnienia i został on uwzględniony. Powyższe okoliczności wskazują, że z jednej strony organy uważają, iż we wniosku o umorzenie postępowania nie można podnosić okoliczności wcześniej rozpoznawanej w postępowaniu w sprawie zarzutów a z drugiej strony uwzględniają okoliczności podniesione we wniosku o umorzenie (przedawnienie zobowiązania) mimo, że zarzut ten był już rozpoznawany w postępowaniu w sprawie zarzutów. Świadczy to o niekonsekwencji stanowiska organów obu instancji.

Reasumując sąd uznał, że skarga jest uzasadniona. Organy administracji odmówiły bowiem częściowego umorzenia postępowania egzekucyjnego bez rozważenia okoliczności wskazanych we wniosku strony o umorzenie. Uzasadnienie postanowień organów obu instancji nie odpowiada wymogom określonym w art.107 § 3 K.p.a. Nadto organy administracji naruszyły również art.7, 77 § 1 i 80 K.p.a. co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Mając to na uwadze, na podstawie art.145 § 1 pkt.1a.) p.p.s.a. sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z 21 sierpnia 2018r. Mimo, że naruszenie przepisów postępowania dotyczyły jedynie części zaskarżonego postanowienia (tzn. w zakresie odmowy umorzenia postępowania dotyczącego należności z tytułu opłaty rtv za okres od stycznia 2013r. do sierpnia 2014r.) sąd uznał za konieczne uchylenie całości postanowienie. Uchylenie bowiem zaskarżonego postanowienia jedynie w części oznaczałoby, że "odżyłaby" niejako część postanowienia organu I instancji. Mogłoby powstać wówczas wątpliwość w jakim zakresie organy musiałyby rozpoznawać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Aby uniknąć problemów z tym związanych sąd uchylił zaskarżone postanowienie w całości jak również postanowienie organu I instancji w całości. Umożliwi to organom ponowne rozpoznanie całego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Na podstawie art.200 p.p.s.a. sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy należy uwzględnić rozważania zawarte w niniejszym uzasadnieniu. Należy ponowienie rozpoznać wniosek A. D. o umorzenie postępowania egzekucyjnego odnosząc się do wszystkich okoliczności uzasadniających umorzenie wskazanych we wniosku z 28 czerwca 2018r. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że organ egzekucyjny nie jest już związany stanowiskiem wierzyciela i może sam oceniać zasadność podstaw umorzenia jakie wskazano we wniosku. Po dokonaniu wnikliwej analizy całego zebranego materiału dowodowego należy wydać rozstrzygnięcie w sprawie.

a.k.

Strona 9/9