Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Dnia 9 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Alberciak, Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.), , Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski, Protokolant Sekretarz sądowy Renata Tomaszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 roku sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] nr [...]; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz A.D. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/9

Postanowieniem z [...], wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 k.p.a. oraz art. 59 § 1 pkt 2 w związku z art. 17 § 1, art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.), zwanej dalej u.p.e.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. D. od postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. z [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego w całości za okres wskazany w tytule wykonawczym w związku z nieistnieniem zobowiązania i umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części, tj. do należności abonamentowych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w kwocie należności głównej 228,80 zł z uwagi na brak wymagalności, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. uchylił zaskarżone postanowienie organu I instancji w całości i umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego z 14 marca 2016 r. nr [...] w części dotyczącej należności z tytułu opłaty abonamentowej RTV za okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. z powodu przedawnienia należności. W pozostałym zakresie, tj. w części dotyczącej należności z tytułu opłaty abonamentowej RTV za okres od stycznia 2013 r. do sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyżej wymienionego tytułu wykonawczego.

W uzasadnieniu organ II instancji podniósł, że na podstawie tytułu wykonawczego z 14 marca 2016 r. nr [...] , wystawionego przez A S. A. Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej, obejmującego należności z tytułu opłaty abonamentowej RTV za okres od stycznia 2011 r. do sierpnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wszczął postępowanie egzekucyjne wobec A. D. W toku postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny skierował zawiadomienie z 26 lipca 2016 r. o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. Inspektorat P. Zawiadomienie wraz z odpisem tytułu wykonawczego doręczono skarżącemu 1 sierpnia 2016 r. Dłużnik zajętej wierzytelności otrzymał zawiadomienie 29 lipca 2016 r. i pismem z 4 sierpnia 2016 r. poinformował, że skarżący nie pobiera świadczeń.

W piśmie z 8 sierpnia 2016 r., sprecyzowanym w piśmie z 26 sierpnia 2016 r. skarżący wniósł m. in. na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 u.p.e.a. zarzuty przedawnienia i nieistnienia obowiązku w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Postanowieniem z [...] A S. A. Centrum Obsługi Finansowej uznała zgłoszone zarzuty za nieuzasadnione.

Postanowieniem z [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. oddalił zarzuty jako nieuzasadnione.

Strona 1/9