Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy dokonania wpisu w książeczce wojskowej posiadania stopnia oficerskiego s k a r g ę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Dorota Dąbek Sędziowie : WSA Halina Jakubiec WSA Tadeusz Wołek ( spr. ) Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2010 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia 21 lipca 2009 r. , Nr : [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu w książeczce wojskowej posiadania stopnia oficerskiego s k a r g ę o d d a l a .

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Powszechny obowiązek obrony
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Uzasadnienie strona 1/8

A. T. złożył do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wniosek o wydanie książeczki wojskowej z uwzględnieniem stopnia oficerskiego.

Wskazał, że w dniu 21 maja 2001r. złożył do WKU wniosek o wymianę posiadanej książeczki wojskowej z uwzględnieniem stopnia oficerskiego. Wniosek ten pozostał bez odpowiedzi.

Wniosek uzasadnił tym, że w latach 1950 - 1954 studiował na Wydziale [...] Akademii [...] i uzyskał dyplom inżyniera metalurga. W czasie studiów, jako zdolny do służby wojskowej objęty był szkoleniem wojskowym na Studium Wojskowym przy Akademii [...]. Wymagane egzaminy i ćwiczenia zdał. Na ćwiczenia poligonowe w jednostkach wojskowych był powoływany razem z całym Wydziałem.

W sierpniu 1952 r. odbył ćwiczenia wojskowe na poligonie A. Tam w jednostce wojskowej złożył przysięgę wojskową i zdał egzamin z zakresu odbytych ćwiczeń. W lipcu 1953 r. udał się na poligon artyleryjski B k. C. Tam po odbyciu ćwiczeń złożył ponownie przysięgę i zdał egzamin końcowy wymagany do uzyskania stopnia chorążego. Z niewiadomych przyczyn książeczki wojskowej skarżącego, którą przedłożył, nie aktualizowano ani nie wydano nowej promującej stopnie oficerskie. Skarżący domaga się jej wydania w związku z korektą stażu zatrudnienia oraz osobistą satysfakcją.

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień decyzją nr [...] z dnia [...] 2009r. skierowaną do skarżącego odmówił dokonania wpisu w książeczce wojskowej potwierdzającego posiadanie stopnia oficerskiego. Jako podstawę prawną wskazał art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że w dniu 16 marca 2009r. zostało wszczęte na wniosek skarżącego postępowanie administracyjne w sprawie dokonania wpisu w książeczce wojskowej potwierdzającego posiadanie stopnia oficerskiego.

W trakcie podjętych czynności ustalono, iż w WKU brak jest ewidencji wojskowej rocznika 1923, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zniszczona. W związku z powyższym zwrócono się do:

1. ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W., Ldz. wych. 400 z dnia 18.03.2009r.

2. ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH w K., Ldz. wych. 491 z dnia 8.04.2009r.

3. ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH w T., Ldz. wych. 492 z dnia 08.04.2009r.

4. CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE, W., Ldz. wych. 597/09 z dnia 14.05.2009r.

Z odpowiedzi, jakie otrzymał organ z ww. Archiwów wynika, iż żadne z nich nie dysponuje dokumentami wystarczającymi, aby zadośćuczynić żądaniom skarżącego. Archiwum Wojskowe przekazało wykaz studentów zakwalifikowanych do mianowania, ale nie wykaz żołnierzy, którzy zostali mianowania na pierwszy stopień oficerski. W związku z wyczerpaniem możliwych źródeł informacji w powyższym temacie, postanowiono jak w sentencji.

Skarżący odwołał się od decyzji organu I instancji. Zarzucił powołując się na swój wniosek z 2001 r., że organ przez 8 lat nie wszczął postępowania. Zdaniem skarżącego informacje zgromadzone przez organ, otrzymane od Studium Wojskowego przy Akademii [...] i jednostek wojskowych w których odbywały się ćwiczenia na poligonach, są płytkie, miałkie, wymijające a nawet tendencyjne. Skarżący podniósł, że studium wojskowe było równorzędne z odbyciem służby wojskowej. Podniósł, że po zaliczeniu ćwiczeń i egzaminów artyleryjskich słuchaczom wręczano książeczki wojskowe ze stopniem chorążego. Skarżący nie dostał książeczki z przyczyn politycznych.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Powszechny obowiązek obrony
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego