Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia obowiązku wypłaty nagród jubileuszowych s k a r g ę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Piotr Lechowski Sędziowie : WSA Bożenna Blitek WSA Elżbieta Kremer spr. Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi Zakładów [...] S.A. w K. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 27 czerwca 2008 r. , Nr : [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wypłaty nagród jubileuszowych s k a r g ę o d d a l a .

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną przez Zakłady [...] SA decyzją z dnia 27.06.2008r. znak [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał w mocy nakaz z dnia [...] 2008r. Nr [...], w którym inspektor pracy nakazał wypłacić skarżącej Spółce 35 pracownikom nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 53.211, 20 zł.

Decyzja zapadła w następujących okolicznościach stanu faktycznego:

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy po przeprowadzeniu kontroli w Zakładach [...] SA w K. w dniach 14.02., 20.02. i 22.02.2008r. wydał na podstawie art. 11 pkt 7 i 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, art. 94 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94) i na podstawie art. 18 i 20 ust. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładom [...] SA nakaz wypłaty nagród jubileuszowych 35 pracownikom wymienionym w nakazie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ podniósł, że w okresie od 25.12.2006r. do 18.02.2008r. w/w 35 pracowników Zakładu nabyło uprawnienia do nagrody jubileuszowej w terminach i kwotach wskazanych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli inspektora pracy nr [...]. Zgodnie z art. 20 ust. 4 układu zbiorowego nagrody jubileuszowe powinny być wypłacone w terminie nabycia do nich uprawnień. Do dnia kontroli tj. do 22.02.2008r. pracodawca nie zapewnił wypłacenia tych nagród jubileuszowych.

Odwołując się od powyższego nakazu Spółka wniosła o jego uchylenie w całości i zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności i o umorzenie postępowania, ewentualnie o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez nakreślenie terminu wykonania nakazu na [...] 2008r. Nie kwestionując ustaleń faktycznych organu, brak zasadności wypłaty uzasadniła trudną sytuacją finansową Spółki, podając, że w roku 2005 i 2006 strata zakładu przekroczyła 10 mln zł. Pomimo, że Zakłady zostały sprywatyzowane wielomilionowe zadłużenie nie pozwala wprowadzić stanu stabilności finansowej Spółki. Dodatkowo stan finansowy Spółki pogrążyły dwa zdarzenia tj. podtopienie zakładu i stąd poważna awaria kanalizacyjna oraz pożar jednej z hal produkcyjnych. Usunięcie skutków dodatkowo wymaga nakładów finansowych, przez zapłata nagród jubileuszowych, do czego zobowiązuje Spółkę inspektor pracy nie jest w zaistniałym stanie możliwa. W tym miejscu skarżąca wyjaśniła, że w lipcu 2007r. wzrosły wynagrodzenia pracowników, co udało się uzyskać dzięki m.in. finansowemu i organizacyjnemu wsparciu nowego akcjonariusza B Sp. z o.o. Wypłata nagród jubileuszowych musiałaby się odbyć kosztem zrezygnowania z opłat za bieżące należności z tytułu odbioru energii elektrycznej, ciepłej wody bądź oleju opałowego, a z kolei odcięcie się od dostaw źródeł energii groziłoby zaprzestaniem produkcji i zamknięciem Spółki. Ponadto skarżąca zwróciła uwagę, że układ zbiorowy, na podstawie którego przyznano nagrody jubileuszowe został skutecznie wypowiedziany. W tych okolicznościach przyznanie wymienionym w nakazie pracownikom nagród jubileuszowych stanowi zwyczajne zobowiązanie cywilnoprawne i nie wynika z wewnętrznych przepisów prawa pracy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy