skarg R. P.- B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu I uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji , II określa , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 969 ( dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .
Uzasadnienie strona 2/16

Ponadto skarżący przedłożył kopię dokumentu "Certificate of Title", na którym znajduje się pieczęć o treści " [...] Export from USA. 06 Sept. 29 New York State, [...]". Zdaniem skarżącego pieczęć ta potwierdza, iż przedmiotowy pojazd był używany przez niego do dnia 29.09.2006r., przez co spełnia warunek używania 6 - miesięcznego, do zwolnienia z cła.

Ponadto skarżący poinformował, że samochód został wyprodukowany w sierpniu 2005r. a nie w 2006r., natomiast był to model z 2006r., co ma - zdaniem skarżącego - wpływ na wartość przedmiotowego pojazdu.

Skarżący podkreślił, iż datą pierwszej rejestracji pojazdu (tymczasowa) była data 22.03.2006r., a nie jak przyjął - zdaniem skarżącego - organ celny data 11.04.2006r. (data stałej rejestracji pojazdu) w związku z czym okres użytkowania winien się liczyć od dnia 22.03.2006r. Skarżący zaznaczył, iż pojazd był używany do 23.09.2006r., gdyż w tym właśnie dniu opuścił terytorium USA, natomiast do Polski wjechał w dniu 24.09.2006r.

Naczelnik Urzędu Celnego decyzjami z dnia:

I. [...] nr [...], określił kwotę długu celnego podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu, z tytułu importu przedmiotowego samochodu, w wysokości 7.750 zł.

II. [...] nr [...], odmówił zwolnienia z podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług przedmiotowego samochodu, określając jednocześnie prawidłową kwotę tych podatków z tytułu importu w wysokości 2.643 zł (podatek akcyzowy) oraz w wysokości 19.336 zł (VAT).

I. W uzasadnieniu decyzji określającej kwotę długu celnego organ I instancji wskazał, że w oparciu o art. 68 Wspólnotowego Kodeksu Celnego organy celne w celu weryfikacji zgłoszenia celnego mogą przeprowadzać jego kontrolę i kontrolę załączonych do niego dokumentów. Wówczas podstawę stosowania przepisów regulujących daną procedurę celną, pod którą umieszczone są towary stanowią, zgodnie art. 71 ust. 1 WKC, wyniki przeprowadzonej weryfikacji. Jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towaru wynika, że przepisy regulujące procedurę zostały zastosowane w oparciu o nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne dane, organ celny zobligowany jest do podjęcia, w oparciu o obowiązujące przepisy, niezbędnych działań w celu uregulowania sytuacji, biorąc pod uwagę nowe dane, którymi dysponuje - art. 78 ust. 3 WKC.

Zdaniem organu fakt, że samochód został wyprodukowany w sierpniu 2005r. a nie w 2006r. jak wskazano w zgłoszeniu celnym, natomiast był to model z 2006r., co ma - zdaniem skarżącego - wpływ na wartość przedmiotowego pojazdu - nie ma jednak wpływu na należności celne, ponieważ organ celny nie kwestionował wartości pojazdu zadeklarowanej przez skarżącego.

Zgodnie art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28.03.1983r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty. Przepis ten jednocześnie wprowadza zastrzeżenia w art. od 3 do 10 Rozporządzenia.

Strona 2/16