skarg R. P.- B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu I uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji , II określa , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 969 ( dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .
Uzasadnienie strona 16/16

Tymczasem przedmiotem skargi są decyzje organów celnych odmawiające zwolnienia z podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług od przedmiotowego samochodu oraz określające prawidłową kwotę tych podatków z tytułu importu. Decyzje te zostały wydane w następstwie wydania decyzji w postępowaniu celnym, a ustalenia dokonane przez organy celne w sprawie odmowy zastosowania operacji uprzywilejowanej (tj. zwolnienia z cła), miały bezpośredni wpływ na treść rozstrzygnięcia w sprawie podatkowej.

Abstrahując od tego, że w skardze nie podniesiono konkretnych zarzutów pod adresem decyzji podatkowych, Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że dokonując w toku postępowania odwoławczego kontroli decyzji podatkowej, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w rozstrzygnięciu wydanym przez organ I instancji.

Ponieważ postępowanie celne zakończyło się wydaniem decyzji odmawiającej zastosowania operacji uprzywilejowanej, polegającej na zwolnieniu samochodu z cła i określającej kwotę długu celnego w imporcie, dlatego w postępowaniu podatkowym również należało odmówić zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Dyrektor podniósł, że w przedmiotowej sprawie koniecznym było "skorygowanie" błędów, jakie skarżący popełnił w zgłoszeniu celnym z dnia [...], przy wyliczaniu należności podatkowych. Błędy te polegały na tym, iż:

1. w przypadku podatku akcyzowego, zgłaszający obliczając podstawą opodatkowania nie powiększył jej o należne cło, mimo iż zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym - podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o należne cło;

2. w przypadku podatku od towarów i usług, zgłaszający obliczając podstawę opodatkowania nie powiększył jej o należne cło i podatek akcyzowy, mimo iż zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i uslug - jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Ponieważ skutkiem powyższych błędów było wykazanie w przedmiotowym zgłoszeniu celnym nieprawidłowych (zaniżonych) kwot podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług, organ I instancji zobowiązany

Strona 16/16