skarg R. P.- B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu I uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji , II określa , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 969 ( dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .
Tezy

(...) warunek zaprzestania przez osobę zainteresowaną stałego miejsca zamieszkania w państwie trzecim, które opuściła w rozumieniu art.3 a Rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 należy interpretować wprost zgodnie z jego dosłownym brzmieniem jako opuszczenie terytorium państwa trzeciego, w którym osoba posiadała stałe miejsce zamieszkania z zamiarem posiadania swojej siedziby we Wspólnocie poprzez stałe w niej zamieszkiwanie. Zdaniem Sądu nie jest jednak zakończeniem stałego miejsca zamieszkania w państwie trzecim sytuacja, w której osoba zainteresowana wyraża jedynie wolę jego zakończenia nawet, jeżeli jednocześnie podejmuje działania w celu ustalenia miejsce zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty, polegające na zawarciu umowy o transport mienia z państwa trzeciego na teren Wspólnoty, sprzedaży domu w państwie trzecim, likwidacji działalności gospodarczej dotychczas prowadzonej w państwie trzecim, wynajęcia mieszkania na terenie Wspólnoty. Zakończenie stałego miejsca zamieszkania w państwie trzecim jako zdarzenie wieloczynnościowe i rozciągnięte w czasie zaistnieje dopiero wówczas, gdy osoba zainteresowana opuści terytorium państwa trzeciego, który to akt będzie ostatnią czynnością procesu przesiedlania na teren Wspólnoty w realizacji uprzednio podjętego zamiaru.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek spr. Sędziowie WSA Dorota Dąbek NSA Krystyna Kutzner Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2007 r. sprawy ze skarg R. P.- B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie długu celnego Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu I uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji , II określa , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę 969 ( dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .

Uzasadnienie strona 1/16

W dniu [...] w Urzędzie Celnym - skarżący R. P. - B. zgłosił do procedury celnej dopuszczenia do swobodnego obrotu, towar w postaci używanego samochodu marki [...], rok produkcji 2006, pojemność silnika 2000 cm3 - przywiezionego z USA jako mienie osobiste, w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Polski (wg SAD nr OGL [...]).

Przedmiotowy samochód został wpisany na listę "mienia przesiedlenia" pod poz. 47, którą skarżący przedstawił w momencie dokonywania odpraw celnych w dniu [...] (SAD OGL [...]) oraz w dniu [...] (SAD OGL [...]) innych towarów objętych listą.

Do zgłoszenia celnego dołączono m.in. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta, z którego wynika, że skarżący jest zameldowany na pobyt stały w K. przy ul. [...], od dnia 29.08.2005r.

Skarżący złożył wniosek o zwolnienie spornego samochodu:

- z należności celnych przywozowych, na podstawie art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28.03.1983r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,

- z akcyzy na podstawie § 30 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

- z podatku VAT na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Organ celny przeprowadził weryfikację przedmiotowego zgłoszenia celnego, po czym wezwał skarżącego do złożenia zabezpieczenia na pokrycie należności celnych i podatkowych. Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] przyjął zabezpieczenie w wysokości 29.729 zł, na pokrycie należności celnych i podatkowych, czego skutkiem było zwolnienie przedmiotowego towaru.

Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniami z dnia:

I. [...], wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia kwoty długu celnego podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu, z tytułu importu przedmiotowego samochodu,

II. [...], wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia prawidłowej kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu przedmiotowego samochodu.

Skarżący w toku postępowania pisemnie wyjaśniał okoliczności związane ze swoim pobytem w USA, z zakończeniem tego pobytu jak również z zakupem i używaniem spornego pojazdu. Przedłożył dokumenty w postaci: faktury z dnia 17.03.2006r. nr [...] na kwotę 547,00 USD, umowy dotyczącej transportu i przygotowania dokumentów eksportowych z dnia 16.02.2006r., Certificate of Title z dnia 10.04.2006r. - dokumentu identyfikacyjnego samochodu.

W szczególności skarżący podniósł, iż datą ustalenia miejsca zamieszkania na terenie Wspólnoty jest 16.02.2006r., tj. data podjęcia przez skarżącego ostatecznej decyzji powrotu do Polski i zainicjowania prawnych i finansowych kroków do osiągnięcia tego celu (tj. zawarcia umowy transportu mienia przesiedlenia). Data zameldowania na terytorium Polski (29.08.2005r.), nie była datą przeniesienia miejsca zamieszkania, ponieważ zameldowanie było niezbędne by w Polsce dokonać szeregu czynności, które przygotowywały jego przesiedlenie. Samochód był używany przez 6 miesięcy na terenie USA (daty, które ten fakt według skarżącego potwierdzają to: 21.03.2006r. - data zakupu, 22.03.2006r. - pierwsza rejestracja, 11.04.2006r. - stałe tablice rejestracyjne, 24.09.2006r. - ostatni przyjazd do Polski, 29.09.2006r. - załadunek pojazdu na statek w USA przez córkę skarżącego).

Strona 1/16