Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Tezy

1. w świetle przepisu art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 ze zm.), okoliczności sprawy z których wynika, że cudzoziemiec dobrowolnie wykona nałożony decyzją obowiązek opuszczenia w terminie 7 dni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią przesłankę decyzdująca o właściwości organu i trybie postępowania którego przedmiotem jest spowodowanie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP, 2. przewidziana art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy przesłanka wykonywania pracy niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako podstawa decyzji o wydaleniu względnie zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP, jest spełniona tylko wówczas gdy świadczenie pracy lub inne zatrudnienie ma charakter zarobkowy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Bożenna Blitek Sędziowie WSA Halina Jakubiec NSA Piotr Lechowski (spr.) Protokolant Monika Pilch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi H. T. P. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane.

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] znak [...], po rozpatrzeniu odwołania Pana H. T. P., od decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej - Nr [...] z [...] w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP w terminie do dnia [...], Wojewoda zmienił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej terminu opuszczenia terytorium RP, wyznaczając nowy termin - 7 dni od dnia otrzymania decyzji oraz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałym zakresie. W podstawie prawnej decyzji Wojewody powołano przepisy art. 97 w zw. z art. "88 ust. 1 pkt 1" oraz art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 kpa.

Uzasadniając swoją decyzję Wojewoda wskazał następujące okoliczności faktyczne i podstawy prawne rozstrzygnięcia:

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Komendant Straży Granicznej, zobowiązał p. H. T. P. do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia [...] i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawę faktyczną tej decyzji stanowiło ustalenie, że w dniu [...] H. T. P. w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej przy współpracy inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego. Organ I instancji ustalił, że zatrzymany obywatel [...] od 1991 r. przebywa w Polsce, w 2004 r. otrzymał kartę pobytu, a po otrzymaniu zezwolenia na pobyt rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej - handlu odzieżą w pawilonie przy ul. [...] ([...]) w K.

Zatrzymanie nastąpiło natomiast na placu targowym - [...] w K. w dniu [...] w trakcie wykonywania pracy niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 101 z późn.zm.) i ta okoliczność stanowiła podstawę do wydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium RP.

W odwołaniu od tej decyzji zarzucono, że zatrzymany nie pracował zarobkowo w kiosku z odzieżą Nr [...] na [...], a jedynie incydentalnie pomagał swojej rodzinie (kuzynce) przez pilnowanie pracownicy sklepu i wnosił o uchylenie decyzji oraz umorzenie postępowania oraz o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Postanowieniem z [...] Wojewoda wstrzymał natychmiastową wykonalność decyzji organu I instancji.

Rozpatrując odwołanie w oparciu o dowody zebrane przed organem I instancji oraz w oparciu o przeprowadzone przed organem odwoławczym w postępowaniu uzupełniającym dowody z przesłuchania strony w dniu 4 kwietnia 2007 r. i 11 czerwca 2007 r., Wojewoda ustalił, iż zainteresowany H. T. P. pomagał w handlu Pani N. T. T. w dniu [...] na targowisku [...]. Odwołując się do protokołu przesłuchania U. P., która według organu zeznała, że odwołujący się prowadzi handel przy stoisku na targowisku na [...], organ odwoławczy przyjął, iż zeznanie to potwierdza ustalenie, że w dniu [...] pomagał właścicielce kiosku na [...] w handlu.

W oparciu o to ustalenie Wojewoda przyjął, że została spełniona przesłanka przewidziana w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach tj. wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia, dająca podstawę w oparciu o przepis art. 97 ust. 1 ustawy podstawę do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 7 dni, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dobrowolnie wykona ten obowiązek.

Strona 1/5