skarg M. H. - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "A" na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc listopad 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004 r.
Uzasadnienie strona 2/18

W toku kontroli przesłuchano B. R., który potwierdził, że namówił A. K., W. J. oraz J. B. do założenia firm z polecenia i z namowy P. G. w celu przepuszczania przez nie "paliwa", że działalność tych firm była nielegalna i nie miała na celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z przepisami prawa, że faktury stanowiące udokumentowanie rozchodów towarów zafakturowanych na te firmy wypełniał samodzielnie na drukach otrzymanych od P. G. Zeznania te potwierdził A. K., który oświadczył, że nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, zaś transakcje dokonane w 2004 r. były realizowane z polecenia B. R. oraz, że nie realizował żadnych transakcji z FHU A a jedynie wpłacał pieniądze do banku i przyjmował faktury. W. J. i J. B. zeznali, że nie realizowali żadnych transakcji z FHU A a jedynie wpłacali pieniądze do banku i podpisywali faktury. Potwierdzeniem braku prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy A. K., W. J., J. B. są zeznania kierowców przewożących zafakturowane na rzecz tych firm wyroby rafineryjne. Kierowcy nie potwierdzili faktu przewożenia towaru na zlecenie tych firm, ani kontaktów z tymi firmami.

FHU A nie przedstawiła dowodów, oraz nie uprawdopodobniła, że towary zafakturowane na rzecz tych firm zostały rzeczywiście odebrane przez osoby składające oświadczenia i osoby wskazane na fakturach VAT. Skarżący w zeznaniach potwierdził, że nie kontaktował się z A. K., W. J. ani J. B. oraz to, że osoby te nie są mu znane.

W dokumentacji FHU A znajdują się oświadczenia pozyskane przy sprzedaży przedmiotowych produktów rafineryjnych, że nie są przeznaczone do użycia, jako paliwo silnikowe ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz olejów napędowych. Na oświadczeniach tych widnieją pieczątki firmowe i podpisy A. K., W. J. i J. B. A. K. nie rozpoznał swych podpisów. W. J. zeznał, że podpisywał i pieczętował jakieś dokumenty, że podpisywał m.in. oświadczenia o przeznaczeniu towaru, jednak robił to z polecenia B. R. Zapewnił, że nie nabywał jak i nie sprzedawał wyrobów rafineryjnych. J. B. zeznał, że umieszczał podpisy na dokumentach, jednak nie pamiętał na jakich, ponieważ dokumenty przedkładał mu do podpisu B. R. Pobieranie oświadczeń od nabywców oraz zamieszczanie stosownych adnotacji na fakturach dowodzi zdaniem organu, że skarżący w momencie sprzedaży wyrobów rafineryjnych kwalifikował je do wyrobów akcyzowych.

Ad 1. Wyroby rafineryjne zafakturowane na rzecz firmy A. K. w kwietniu 2004r. pod nazwą handlową:

- preparat antykor RT o symbolu PKWiU- 24.66.31-57 zaliczony został do wyrobów akcyzowych w poz. 1 załącznika Nr 6 do ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,

- eter metylo tert butylowy o symbolu PKWIU 24.14.63-19 (kod CN 29 09 19 00) ze względu na symbol PKWiU nie został do tych wyrobów zaliczony i wskazany w tym załączniku.

Ad. 2-9. Wyroby rafineryjne zafakturowane przez FHU A na rzecz wskazanych kontrahentów w miesiącach maj-grudzień 2004 r. pod nazwą handlową:

Strona 2/18
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej