skarg M. H. - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "A" na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc listopad 2004 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec Sędziowie WSA Tadeusz Wołek (spr.) WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2011 r. sprawy ze skarg M. H. - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "A" na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc listopad 2004 r. z dnia 15 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004 r. I. uchyla zaskarżone decyzje, II. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane, III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego M. H. - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "A" kwotę 82.336,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/18

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił Firmie Handlowo Usługowej "A" M. H. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesięczne okresy od kwietnia do grudnia 2004 r. decyzjami z dnia [...] 2008 r.: 1. [...] w kwocie 361.714 zł, 2. [...] w kwocie 1.384.396 zł, 3. [...] w kwocie 1.779.526 zł, 4. [...] w kwocie 1.462.119 zł, 5. [...] w kwocie 1.000.097 zł, 6. [...] w kwocie 1.030.369 zł, 7. [...] w kwocie 625.283 zł, 8. [...] w kwocie 550.605 zł, 9. [...] w kwocie 134.607 zł

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w toku postępowania kontrolnego w Firmie stwierdzono, że w 2004 r. prowadziła działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w sprzedaży produktów i półproduktów rafineryjnych. Skarżący dokonywał importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również zakupu i sprzedaży produktów i półproduktów rafineryjnych o nazwach handlowych m. in.: preparatu antykor RT, eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) rozcieńczalnika RS-2X, frakcji heptanowej, mieszaniny butanoli, oleju opałowego ciężkiego, oleju opałowego S i oleju FL. W wyniku kontroli stwierdzono, że skarżący dokonywał sprzedaży wyrobów akcyzowych, nie złożył deklaracji dla podatku akcyzowego i nie wpłacił należnego podatku akcyzowego. Zobowiązanie w podatku akcyzowym powstało na skutek sprzedaży wyrobów rafineryjnych innych niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe, oraz niedopełnienia obowiązku uzyskania od nabywców tych wyrobów rzetelnych oświadczeń o przeznaczeniu towaru i niezłożenia do właściwego urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń od nabywców wyrobów rafineryjnych zwolnionych od akcyzy.

FHU A fakturowała towary (wyroby rafineryjne) m.in. na rzecz firm: Sprzedaż Paliw [...] A. K. (zwanej dalej: firma A. K.), Sprzedaż [...] Paliw W. J. (zwanej dalej firma W. J.), Sprzedaż [...] Paliw J. B. (zwanej dalej firma J. B.). W poszczególnych miesiącach zafakturowała na rzecz:

1. firmy A. K.: preparat antykor RT-PKWiU 24.66.31, eter-metylo-tert-butylowy (MTBE)- PKWiU 24.14.63-19.00,

2. firmy A. K.: preparat antykor RT, MTBE, frakcja heptanowa PKWiU 23.20.13-70,

3. firmy A. K.: preparat antykor RT, MTBE,

4. - firmy A. K.: preparat antykor RT, MTBE, rozcieńczalnik RS-2X - PKWiU 24.30.22-79,

- firmy W. J.: MTBE.

5. firmy W. J.: MTBE, rozcieńczalnik RS-2X, mieszanina butanoli (brak możliwości określenia kodu PKWiU),

6. - firmy A. K.: preparat antykor RT, MTBE, rozcieńczalnik RS-2X, olej FL PKWiU 24.66.31-57,

- firmy W. J. preparat antykor RT

7. firmy A. K.: preparat antykor RT, MTBE, rozcieńczalnik RS-2X, olej opałowy ciężki PKWiU 23.20.17, olej opałowy S -PKWiU 23.20.17,

8. firmy J. B.: preparat antykor RT, MTBE, rozcieńczalnik RS-2X,

9. firmy J. B.: MTBE, rozcieńczalnik RS-2X.

Wyroby zostały nabyte od ustalonych podmiotów. Organ zbadał okoliczności nabywania tych produktów od skarżącego przez firmy A. K., W. J., J. B. Mając na uwadze zeznania świadków oraz ustalenia dokonane w tych firmach uznano, że A. K., W. J. i J. B. nie prowadzili legalnej działalności gospodarczej, ponieważ osoby te nie były rzeczywistymi nabywcami i odbiorcami zafakturowanych przez FHU A towarów.

Strona 1/18
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej