Sprawa ze skargi na uchwałę nr 57/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie powołania Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Pasternak Sędzia NSA Krystyna Kutzner po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 września 2020 r. sprawy ze skargi S. R. na uchwałę nr 57/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/9

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął w dniu 21 stycznia 2020 r. uchwałę nr 57/20 w sprawie powołania Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Uchwałę podjęto na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 3 i art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Na podstawie wyżej powołanych przepisów Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił, co następuje:

"§ 1. Powołuje się z dniem 3 lutego 2020 roku G. F. na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II na okres 6 lat.

§ 2. Powołanie, o którym mowa w § 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na czas określony. Warunki wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone odrębnie.

§ 3. Traci moc z dniem 3 lutego 2020 r. Uchwała Nr 2031/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W uzasadnieniu uchwały podano, że Komisja Konkursowa, powołana uchwałą Nr Xll/147/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. (zmieniona uchwałą Nr XV/194/19 z dnia 25 listopada 2019 r.) rekomendowała na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II G. F. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w przypadku podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Artykuł 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie województwa wskazuje, że do zadań zarządu województwa należy kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Z uwagi na powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego S. R.

Skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego, a to:

art. 49 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., poprzez ogłoszenie kolejnego konkursu w przypadku braku podstaw prawnych do ogłoszenia nowego konkursu, co skutkowało wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, a w konsekwencji bezprawnym podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego zaskarżonej uchwały;

art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., poprzez nienawiązanie stosunku pracy ze skarżącym wybranym w drodze pierwotnie ogłoszonego konkursu, a następnie bezpodstawne ogłoszenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego kolejnego konkursu w przypadku braku podstaw prawnych do ogłoszenia nowego konkursu, co skutkowało wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, a w konsekwencji bezprawnym podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego zaskarżonej uchwały;

Strona 1/9