Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
Sentencja

|Sygn. akt III SA/Kr 266/19 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: NSA Krystyna Kutzner, Sędziowie: WSA Renata Czeluśniak (spr.), WSA Maria Zawadzka, Protokolant: Specjalista Agata Zaręba-Piotrowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działający z upoważnienia Wójta Gminy nr [...], decyzją z [...] 2018 r., nr [...], działając na podstawie art. 104, art. 107 § 1-3, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., w skrócie: kpa) oraz art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 ust. 1, ust. 3, art. 7, art. 10, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 poz. 1851 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. póz. 1465) ustalił, że świadczenie wychowawcze pobrane przez skarżącą A. B. za okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. w kwocie 2.000,00 zł stanowi świadczenia nienależnie pobrane oraz zobowiązał skarżącą do zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w powyższej kwocie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Podał także, że wpłatę kwoty należy dokonać na rachunek GOPS na wskazany w decyzji numer rachunku bankowego. Wskazał, że odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone zostaną od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczenia wychowawczego do dnia całkowitej spłaty nienależnych świadczeń.

W uzasadnieniu organ wskazał, że podczas weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego w okresie zasiłkowym 2017/2018 w bazie ZUS systemu EMP@TIA pojawiła się informacja, że A. B. rozpoczęła działalność gospodarczą w kwietniu 2017 r. Zgodnie z art. 2 pkt 20 lit. e ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dochodem uzyskanym. Po uwzględnieniu dochodu za miesiąc maj 2017 r. stwierdzono, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie A. B. wyniósł 1.278,95 zł, tak więc dopuszczalne kryterium dochodowe w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w wysokości 800,00 zł na osobę w rodzinie zostało przekroczone. Organ podał, że rodzina A. B. liczy pięć osób, w tym troje dzieci. Jej roczny dochód w 2014 r. wynosił 15 777,33 zł (dochód utracony), a dochód uzyskany z umowy o pracę to 3 000,00 zł. Dochód uzyskany z podjętej działalności gospodarczej A. B. wynosił 3 394,74 zł. Roczny dochód męża J. B. to 0,00 zł. Organ podał także następujące zestawienia obliczeniowe. Miesięczny dochód rodziny po uwzględnieniu dochodu uzyskanego: 3 000,00 zł + 3 394,74 zł = 6 394,74 zł. Miesięczny dochód na jednego członka rodziny: 6 394,74 zł : 5 os. w rodzinie = 1 278,95 zł. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny: 800,00 zł. Przekroczenie kryterium dochodowego na jednego członka rodziny: 1 278,95 zł - 800,00 zł = 478,95 zł. Wobec wskazano, że świadczenie wychowawcze pobrane przez stronę w okresie 2017-06-01 do 2017-09-30 jest świadczeniem nienależnie pobranym. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (art. 25 ust. 9 w/w ustawy), a osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu (art. 25 ust. 1 w/w ustawy).

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze