skarg A Spółka jawna w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc październik 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2002 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2002 r. skargi oddala
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Tadeusz Wołek Sędziowie NSA Krystyna Kutzner (spr.) NSA Piotr Lechowski Protokolant Bernadetta Szczypka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2009 r. sprawy ze skarg A Spółka jawna w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc październik 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2002 r. z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2002 r. skargi oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/8

Dyrektor Izby Celnej decyzjami z dnia 19 grudnia 2007 r. utrzymał w mocy decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej którymi organ pierwszej instancji określił skarżącej spółce A Spółka jawna, zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym za niżej wymienione miesiące 2002 r , w następujących kwotach:

1. marzec .............................. 199.216, 00 zł;

2. kwiecień ............................ 138.875,00 zł;

3. maj ................................... 203.575,00 zł;

4. czerwiec ............................ 208.357,00 zł;

5. sierpień .............................. 214.384,00 zł;

6. wrzesień ..............................221.889,00 zł;

7. październik .........................232.606,00 zł;

8. listopad .............................. 125.749,00 zł .

Natomiast w odniesieniu do miesiąca lipca i grudnia 2002 r Dyrektor Izby Celnej uchylił w całości decyzje organu pierwszej instancji i określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za wskazane miesiące w kwotach niższych niż pierwotnie tj. odpowiednio kwocie 223.053,00 zł ( było 225.313,00 zł ) oraz w kwocie 175.285,00 zł ( było 181.909,00 zł ) .

W uzasadnieniach decyzji organ odwoławczy wyjaśnił , że pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzili w skarżącej spółce kontrolę mającą na celu weryfikację prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku akcyzowego , w wyniku której ustalono , że w wyżej wskazanych miesiącach skarżąca dokonała sprzedaży paliw płynnych (olej napędowy, benzyna Pb-98, Pb-95, U-95), od których nie zapłacono podatku akcyzowego.

Sprzedaż paliwa odbywała się na stacji paliw położonej w K., os. B. W kontrolowanym okresie skarżąca dokonywała również hurtowej sprzedaży paliw na rzecz firmy P.P.H.U. "B" S.A. L.

Kontrola wykazała , że skarżąca w księgach rachunkowych nie wykazała podatku akcyzowego oraz nie przedstawiła do kontroli deklaracji podatku akcyzowego , a także że we właściwym urzędzie skarbowym nie składała deklaracji w zakresie podatku akcyzowego i nie dokonywała wpłat z tytułu tego podatku.

Ponadto ustalono, że na zakwestionowanych fakturach dokumentujących zakup przez skarżącą paliwa nie było zapisu, że cena zawierała podatek akcyzowy .

W obliczeniach uwzględniono natomiast , że w niektórych przypadkach zakupione paliwo miało opłacony podatek akcyzowy np. od firmy "C" S.A. , D w T. i innych .

Decyzje pierwszoinstancyjne obszernie i szczegółowo opisały ustalenia w zakresie ilości sprzedanego paliwa ( według rodzaju ) przez skarżącą spółkę w poszczególnych miesiącach objętych skargami , podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej