skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek ( spr.) Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Janusz Bociąga Protokolant starszy referent Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2015 r. sprawy ze skarg M. P. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 września 2014r. nr [ ] z dnia 18 września 2014r. nr [ ] z dnia 18 września 2014r. nr [ ] w przedmiocie zasiłku celowego I. skargi oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz adwokata M. N. - Kancelaria Adwokacka, ul. [ ] tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Prezydent Miasta decyzjami skierowanymi do M. P. z dnia [...] 2014 r.

1. nr [...] - odmówił przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej - na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej "K.p.a.", art. 3 ust. 3 i 4, art. 4, art. 8, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 36 pkt. 1 lit. c, art. 39 ust. 1 i 2, art. 102, art. 104, art. 106, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz.182 ze zm.), dalej "u.p.s.", § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823), dalej "rozporządzenie";

2. nr [...] - przyznał zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 36 zł za miesiąc lipiec.

3. nr [...] - przyznał zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności na przygotowanie jednego posiłku dziennie w kwocie 120 zł za miesiąc sierpień.

Decyzje 2. i 3. wydano na podstawie art. 104, art. 107, art. 108 K.p.a., art. 3 ust. 3 i 4, art. 4, art. 8, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 1 i 2, art. 102, art. 104, art. 106 ust. 1, 3 i 4, art. 109 u.p.s., § 1 rozporządzenia, § 2 ust. 1 i 3 pkt. 1, 2, 3, § 7 uchwały [...] Rady Miasta z dnia 15.01.2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy pomocy w zakresie dożywiania (Dz. Urzędowy Województwa z 2014r., poz. 415) dalej "uchwała [...] Rady Miasta z dnia 15.01.2014 r.".

W uzasadnieniach decyzji organ wskazał, co następuje.

Ad. 1-3

Na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zebranej dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej i rodzinnej ustalono, że M. P. mieszka sama, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest zarejestrowana w Grodzkim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Nie podejmuje żadnej pracy zarobkowej. Orzeczeniem z dnia 18.10.2012 r. została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności okresowo do 31.10.2014 r. ze wskazaniami do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dochodem w maju 2014 r. był dodatek mieszkaniowy w wys. 215,94 zł oraz zasiłek okresowy w wys. 240 zł. Łącznie 455,94 zł. W miesiącu czerwcu sytuacja materialna była taka sama jak w maju. Użytkuje dwupokojowe mieszkanie spółdzielczo własnościowe.

Ad. 1

W dniu 23.07.2014 r. podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania M. P. zwróciła się z prośbą o pomoc finansowana pokrycie kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej niezbędnej do załączenia do wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Leczy się w Centrum Medycznym P przy ul. R.

Jak ustalił Ośrodek koszt jednej kserokopii dokumentu w Centrum Medycznym P wynosi 50 gr., a w Poradni przy ul. K koszt wynosi 80 gr. Jak również ustalono, ksero dokumentacji medycznej może być wydane bezpłatnie na prośbę pacjenta popartą pismem z MOPS. W Poradni Zdrowia Psychicznego M przy Al. P dokumentacja medyczna jest wydawana pod zastaw dokumentu tożsamości w celu wykonania kserokopii. Kserokopię tych dokumentów może M. P. wykonać w każdej Filii MOPS po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami. Zaświadczenie do przychodni o wydaniu bezpłatnej dokumentacji Ośrodek może wydać na prośbę wnioskodawcy.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze