Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 3/11

W ocenie Kolegium odmowa przyznania W. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego przez organ pierwszej instancji była uzasadniona.

Kolegium stwierdziło, że organ pierwszej instancji prawidłowo obliczył dochód określony w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych. W niniejszej sprawie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego winno być ustalone na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 2011, tj. kwoty 24.150,17 zł.

Kolegium dokonało ponownego przeliczenia dochodu rodziny W. S. i J. S. w następujący sposób: Rodzina W. S. 0,00 zł (dochód utracony). Rodzina J. S.: H. S.: dochód brutto wykazany w oświadczeniu w wysokości 8697,38 zł został pomniejszony o należy podatek 335,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 0,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 782,54 zł, co dało kwotę w wysokości: 7576,84 zł, J. S.: dochód brutto wykazany w oświadczeniu w wysokości 18191,58 zł został pomniejszony o należy podatek 1309,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 0,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 1637,20 zł, oraz powiększony o dochód nieopodatkowany w wysokości 1327,95 zł, co dało kwotę w wysokości: 16573,33 zł. Zatem łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki wyniósł 24.150,17 zł i został podzielony przez 12, aby uzyskać miesięczny dochód w wysokości 2012,51 zł, a ten przez ilość osób w rodzinie (3), co dało wynik 670,84 zł.

Ustalono, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych stanowiące 623,00 zł o kwotę 47,84 zł, co powoduje odmowę przyznania wnioskowanego świadczenia.

Kolegium zbadało także przesłankę wynikającą z art. 16a ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wskazano, że w obecnym okresie zasiłkowym 2012/2013 najniższy zasiłek rodzinny wynosi 77,00 zł. W niniejszej sprawie miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi: 623,00 zł natomiast miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniósł: 670,84 zł. Przekroczenie wynosi 47,84 zł i jest niższe od najniższego zasiłku rodzinnego, tj. 77,00 zł. Jednakże w poprzednim okresie zasiłkowym specjalny zasiłek opiekuńczy w ogóle nie przysługiwał.

Podniesiono także, że zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Strona 3/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze