Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 2/11

Od powyższej decyzji odwołał się W. S. podnosząc, że decyzja ta jest sprzeczna z decyzją z dnia [...] 2013 r. przyznającą mu bezterminowo świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ojcem. Odwołujący się wyjaśnił, że opiekuje się ojcem od dnia 1 kwietnia 2012 r., tj. od ustania zatrudnienia w A S.A., gdzie odmówił przedłużenia umowy, ponieważ musiał opiekować się ojcem oraz mamą. Stwierdził także, że zarejestrował się w urzędzie pracy w celu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, a przy kolejnej odmowie pracy w urzędzie pracy został poinformowany o możliwości ubiegania się o świadczenie z MOPS. Podniósł także, że wraz z rodzicami znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ rodzice ponoszą bardzo duże koszty na leczenie i utrzymanie mieszkania, oraz koszty rehabilitacji ojca. Wniósł o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 30 sierpnia 2013 r. znak: [...] utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 3 pkt 1a, art. 16a ust. 1-3, ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012, poz. 959).

W uzasadnieniu decyzji podano, że decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych nie są decyzjami uznaniowymi i ustawodawca nie zostawił organom tak zwanego "luzu decyzyjnego", ani możliwości odwoływania się do zasad współżycia społecznego. Decyzje te mają charakter związany, co oznacza, że organ administracji publicznej jest zobligowany do przyznawania świadczeń wyłącznie w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt: II SA/Rz 294/11).

Kolegium przytoczyło treść mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa i wskazała, że z akt sprawy wynika, że ojciec W. S., J. S. orzeczeniem Lekarza orzecznika ZUS z dnia 15 września 2010 r. Nr akt: [...] został uznany za trwale niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Ze zgromadzonego materiału wynika także, że W. S. pozostawał w ostatnim zatrudnieniu w A S.A. w okresie od dnia 3 listopada 2005 r. do dnia 31 marca 2012 r. Stosunek pracy ustał w wyniku upływu czasu, na który był zawarty - art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy. Następnie odwołujący był zarejestrowany w urzędzie pracy do dnia 14 grudnia 2012r. Utrata statusu osoby bezrobotnej nastąpiła na wniosek W. S.

Nadto odwołujący się od grudnia 2012 r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieką nad ojcem J. S., w kwocie 520,00 zł miesięcznie bezterminowo od dnia 14 grudnia 2012 r. (decyzja Prezydenta Miasta z dnia [...] 2013 r. znak: [...]).

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze