Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz (spr.) Sędziowie WSA Dorota Dąbek WSA Janusz Bociąga Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2014 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 sierpnia 2013r. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów i przedstawieniu stanu faktycznego - stwierdził, że miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby, nad którą sprawowana jest opieka wyniósł 2012,51 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje kwotę 670,84 zł i jest wyższe od kryterium uprawniającego do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynoszącego 623,00 zł o 47,84 zł.

W dalszej części uzasadnienia organ wskazał, że brak jest również spełnienia przesłanek określonych w treści art. 16a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stwierdza: w przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

W obecnym okresie zasiłkowym 2012/2013 najniższy zasiłek rodzinny wynosi 77,00 zł. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi: 623,00 zł natomiast miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniósł: 670,84 zł. Przekroczenie wynosi 47,84 zł i jest niższe od najniższego zasiłku rodzinnego, tj. 77,00 zł. Jednakże w poprzednim okresie zasiłkowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługiwałby, ponieważ na podstawie dostarczonych dokumentów o wysokości dochodów za 2010 r. miesięczny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby nad którą sprawowana jest opieka w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł 650,05 zł (poprzednie kryterium dochodowe 583,00 zł). Przekroczenie wynosi 67,05 zł i jest niższe od najniższego zasiłku rodzinnego. Wobec przekroczenia kryterium dochodowego specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Nadto organ pierwszej instancji stwierdził, że J. S. został uznany za niezdolnego do samodzielnej egzystencji od dnia 15 września 2010 r., a więc w okresie aktywności zawodowej wnioskodawcy, który następnie był zarejestrowany w SUP do dnia 14 grudnia 2012 r. W związku z tym uznano, że W. S. nie zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad ojcem. Wobec tego orzeczono o odmowie przyznania wnioskowanego świadczenia.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze