skarg R. J. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc listopad 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2002 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2003 r. skargi oddala
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek (spr.) Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Elżbieta Kremer Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2010 r. sprawy ze skarg R. J. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc październik 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc listopad 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2003 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2003 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2003 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2003 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2003 r. skargi oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/17

Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w firmie R. J. "A" kontrolę prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku akcyzowego za okres: 1 stycznia 2002 r. - 1 października 2003 r. Stwierdzono, że R. J. prowadził działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży towarów ropopochodnych. Skarżący nie złożył deklaracji na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego i nie dokonywał wpłat z tego tytułu do właściwego urzędu skarbowego za okres maj 2002r. - czerwiec 2003r. W związku z powyższym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzjami z dnia [...] 2007r., oraz z dnia [...] 2007 r. określił wobec R. J. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od maja 2002 r. do czerwca 2003 r.

Skarżący złożył odwołania od powyższych decyzji.

Dyrektor Izby Celnej uchylił decyzje organu I instancji w całości i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia, decyzjami z dnia [...] 2007r. nr: 1. [...], 2. [...], 3. [...], 4. [...], 5. [...], 6. [...], 7. [...], 8. [...], 9. [...], 10. [...], 11. [...], 12. [...], 13. [...], 14. [...]. Organ odwoławczy przywołując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 233 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa stwierdził, iż zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w zakresie: ustalenia źródeł zaopatrzenia w olej napędowy firmy F.H. "B" Z. G., weryfikacji wyjaśnień strony, że olej napędowy zakupiony od "C" A. H. pochodził z zapasów strategicznych Marynarki Wojennej.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił wobec R. J. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od maja 2002 r. do czerwca 2003 r. decyzjami z dnia [...] 2008r. nr: 1. [...] za maj 2002r. w kwocie 47.185,00zł, 2. [...] za czerwiec 2002r. w kwocie 95.386,00zł, 3. [...] za lipiec 2002r. w kwocie 87.658,00zł, 4. [...] za sierpień 2002r. w kwocie 65.514,00zł, 5. [...] za wrzesień 2002r. w kwocie 157.872,00zł, 6. [...] za październik 2002r. w kwocie 54.096,00zł, 7. [...] za listopad 2002r. w kwocie 56.304,00zł, 8. [...] za grudzień 2002r. w kwocie 76.145,00zł, 9. [...] za styczeń 2003r. w kwocie 124.647,00zł, 10. [...] za luty 2003r. w kwocie 177.485,00zł, 11. [...] za marzec 2003r. w kwocie 273.837,00zł, 12. [...] za kwiecień 2003r. w kwocie 201.401,00zł, 13. [...] za maj 2003r. w kwocie 157.451,00zł, 14. [...] za czerwiec 2003r. w kwocie 253.602,00zł.

Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W uzasadnieniu decyzji organ decyzji podniósł, że w dokumentacji księgowej firmy "A" znajdują się faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Skarżący nie posiadał bazy magazynowej do przechowywania paliwa, jak również transportowej do jego przewozu. Współpraca z kontrahentami odbywała się w ten sposób, że nabywany towar był dostarczany od dostawcy bezpośrednio do odbiorcy, a do transportu wykorzystywane były środki transportu dostawcy lub odbiorcy. Z dokumentacji firmy wynika, że skarżący dokonywał zakupu paliwa, a następnie jego hurtowej sprzedaży na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej