Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec Sędziowie WSA Maria Zawadzka (spr.) WSA Janusz Bociąga Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - J. T.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż w dniu 9 lipca 2013 r. M. M. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną babcią J. T., która została uznana orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 24 kwietnia 2003 r. za osobę całkowicie niezdolna do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji na trwale. Organ ustalił, iż przeciętny miesięczny dochód rodziny wyniósł w 2011 r. 712.12 zł na osobę i przewyższył kwotę progową wynoszącą 623.00 zł. Ponadto organ I instancji ustalił, iż nie spełniony został warunek z art. 16 a ust. 1 ustawy, gdyż skarżąca nie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W odwołaniu M. M. podniosła, że jej rezygnacja z zatrudnienia była spowodowana wyłącznie koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawną babcią, a także, że organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w sposób wnikliwy. W konsekwencji skarżąca domagała się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Decyzją z dnia 25 października 2013 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 3, art. 5 ust. 4, art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm. - dalej u.ś.r.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), a także art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.) utrzymało w mocy decyzje organu I instancji w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy powołał treść art. 16a i art. 16 a ust. 3 i ust. 4 pkt 2 u.ś.r. oraz wskazał, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (tj. kwoty 623 zł) . Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio (ust. 2). Zatem w sposób jednoznaczny ustawodawca uzależnił przyznanie świadczenia od spełnienia kryterium dochodowego. Przekroczenie tego kryterium niezależnie od innychprzesłanek, które muszą być spełnione (tj. np. rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki) wyklucza przyznanie świadczenia. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy organ wskazał, że brak było możliwości objęcia skarżącej pomocą w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego właśnie z uwagi na okoliczność, iż przekroczono dochód na jedną osobę w rodzinie. Osobami, których dochód brany jest pod uwagę w rozstrzyganej sprawie, są: J. T., M. M., J. M., K. M. i B. M.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze