Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Kandut, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Adam Nita (spr.), Protokolant Specjalista Anna Wandoch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. przy udziale - sprawy ze skargi Fundacji "A" w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną interpretacją indywidualną z [...] r. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej (dalej określany także mianem Organu interpretacyjnego) stwierdził, że nieprawidłowe jest własne stanowisko w sprawie, przedstawione przez "A" w W. (zwaną dalej Wnioskodawcą, Fundacją lub Skarżącym). Wspomniany podmiot zaprezentował je we wniosku o interpretację indywidualną z [...] r., uzupełnionym w piśmie z [...] r.

Interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym dotyczącym zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego działającą w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Nie prowadzi on działalności gospodarczej (w statucie Fundacji nie dopuszcza się prowadzenia takiej działalności), a jedynie zajmuje się odpłatną i nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.). W swoim wniosku o pisemną interpretację, wspomniany podmiot wskazał na przykładowe przejawy cele aktywności Fundacji oraz zwrócił uwagę na fakt, że realizując zadania, do których został powołany Wnioskodawca, jego zarząd podjął uchwałę o założeniu jednostki organizacyjnej pod nazwą Niepubliczne Przedszkole "B" w K. (zwanej dale dalej Przedszkolem). Miało to miejsce [...] r. W dniu [...] r. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Od tej daty Skarżący pełni funkcję podmiotu prowadzącego Przedszkole w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. zwanej dalej ustawą o systemie oświaty). To zaś oznacza, że od września 2015 r. Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. W jego przekonaniu jest to istotna okoliczność, ponieważ w myśl art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie form wychowania przedszkolnego takich jak Przedszkole nie stanowi działalności gospodarczej.

Jak podkreślono we wniosku o interpretację indywidualną, w celu umożliwienia prawidłowego działania Przedszkola, Fundacja zawarła umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Następnie, w okresie od września 2014 r., do września 2015 r., Wnioskodawca poniósł szereg nakładów w celu modernizacji tych budynków oraz terenów zielonych - ich przystosowania na potrzeby prowadzenia Przedszkola. W konsekwencji, doszło do inwestycji w obce środki trwałe. Nakłady te zostały poczynione w następującym zakresie:

- nakłady na modernizację budynku mieszkalnego (Przedszkola),

- nakłady na modernizację budynku gospodarczego,

- nakłady na modernizację tarasoli,

- nakłady na modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej,

- nakłady na modernizację dróg, placów, ogrzewania oraz ogrodzenia.

Dodatkową, istotną okolicznością jest to, że w tym samym czasie Fundacja nabyła elementy wyposażenia, niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej (Przedszkola). Nabyła ona w szczególności: meble szkolne i kuchenne, książki, zabawki i elementy edukacyjne. Jednocześnie, Wnioskodawca podkreślił, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że nie odliczał podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady i nabyte wyposażenie.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej