Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o niepełnosprawności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Wiesner, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.), Protokolant Specjalista Agnieszka Górecka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o niepełnosprawności oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją nr [...] Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZSON) w Województwie Śląskim, po rozpatrzeniu odwołania A. K. (skarżąca), utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZSON) w S. z [...] r. odmawiającą zmiany orzeczenia nr [...] z [...] r. o zaliczeniu małoletniego A. K. (wcześniej A. K.) do osób niepełnosprawnych. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 511, dalej ustawa, ustawa o rehabilitacji) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej kpa).

Wyjaśniając motywy swojego rozstrzygnięcia organ stwierdził:

Przedstawiciel ustawowy małoletniego A. K. zainicjował postępowanie o zaliczeniu go do osób niepełnosprawnych. Organ decyzją z [...] r. zaliczył małoletniego do osób niepełnosprawnych (10-N), uznając, że niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa. Orzeczenie wydano na okres do [...] r. a także wskazano m.in., że nie wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji (pkt 7) i prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (pkt 10). Decyzja nie została zaskarżona, co skutkowało uzyskaniem przymiotu ostatecznej i prawomocnej.

Pismem z [...] r. skarżąca wniosła, na podstawie art. 155 kpa o zmianę orzeczenia w pkt 7 i 10. Decyzją z [...] r. PZSON odmówił wnioskowanej zmiany.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem skarżąca wniosła odwołanie, podtrzymując żądanie zmiany i zarzucając decyzji rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego, a w szczególności art. 6-12, art. 75, art. 77 § 1 , art. 80, art. 107 § 3, art. 155 w zw. z art. 154, § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, § 5 ust. 3, § 13 ust. 4, § 28 i § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2027) oraz art. 7 Konstytucji. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że rozwój syna przebiega poniżej przeciętnej, a sposób komunikowania się z otoczeniem przy pomocy gestów wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Ponadto potrzebuje uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, żeby w spokoju mógł skupić się na nauce i rehabilitacji.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ odwoławczy nie znalazł podstaw faktycznych i prawnych do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia, czemu dał wyraz w decyzji z [...] r.

Decyzja ta została zaskarżona wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wyrokiem z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/GL 62/19 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, gdyż została wydana z pominięciem Przewodniczącego składu orzekającego. Sąd uznał, że organem właściwym do prowadzenia postępowania na podstawie art. 154 i 155 kpa jest organ, który wydał decyzję orzekającą co do meritum w danej sprawie. W tym przypadku był to organ I instancji, który po rozpatrzeniu wniosku, na posiedzeniu składu orzekającego z udziałem lekarza medycyny jako przewodniczącego i pedagoga wydał decyzję odmawiającą zmiany orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w składzie kolegialnym - czteroosobowym, z udziałem Przewodniczącego składu orzekającego (lekarza medycyny), Przewodniczącego PZON, pedagoga i sekretarza.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności