Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Uzasadnienie strona 2/17

W odwołaniu Strona zarzuciła organowi pierwszej instancji przede wszystkim naruszenie art. 110 Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), naruszenie art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej czego konsekwencją było zastosowanie przez organy celne przepisów prawa krajowego, tj. art.8 ust.1, w związku z art. 89 ust.1 pkt 11 a także art. 77 i 78 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn.zm.). Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Wskazując na orzeczenie TSUE z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie C-349/13 Strona stwierdza, iż Trybunał przyjął, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, które są nabywane na terytorium kraju, obligatoryjnie podlegają systemowi zawieszenia poboru akcyzy, podobnie jak oleje nabywane wewnątrzwspólnotowo - zatem w obu wypadkach termin zapłaty akcyzy przypada na 25 dzień kolejnego miesiąca.Jednak - jak wskazuje Strona - Trybunał nie badał szczegółowo tego zagadnienia. Strona podnosi, iż oleje smarowe silnikowe nigdy nie mogły korzystać ze zwolnień, co także dotyczy sprzedaży krajowej, jednak inne były terminy płatności podatku akcyzowego dla podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe silnikowe, a inne dla producentów krajowych.

W stanie prawnym od 1 marca 2009r. na podstawie §10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego , zastąpionego następnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 159, poz. 1070) zwalnia się od akcyzy oleje smarowe pozostałe o kodach CN 2710 19 71 - 83 i 2710 19 87 - 99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników, w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy. Zatem system zwolnień nie dotyczy , ani w przypadku produkcji krajowej ani wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych do silników CN 2710 19 81, gdyż chociaż znalazły się one ogólnie w kodach CN objętych zakresem zwolnienia (CN 2710 19 81), to z drugiej części normy prawnej wynika jednoznaczny wniosek, że jakiekolwiek oleje smarowe przeznaczone do wykorzystania jako oleje smarowe do silników ze zwolnienia korzystać nie mogą. Tymczasem Trybunał w ww. cytowanym wyroku w punkcie 49 przyjął, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, które są nabywane na terytorium kraju, obligatoryjnie podlegają systemowi zawieszenia poboru akcyzy.

Strona podnosi, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy podatnik jest zobowiązany wpłacić akcyzę od tych produktów w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. Ten termin zapłaty obowiązuje również w stosunku do olejów smarowych przywożonych z innego państwa członkowskiego, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast termin zapłaty akcyzy dla produktów przywożonych wynosi na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1, art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 78 ust. 3 ustawy 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Strona 2/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej