Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Marzanna Sałuda (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. przy udziale - sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/17

Przedmiotem sporu jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w K. , którą to po rozpatrzeniu odwołania z dnia [...] r. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. nr [...] z dnia [..]. r. określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych w dniu 27.02.2015r. w wysokości 16614,00 PLN utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W okresie od 28.09.2015r. do 09.10.2015r. w siedzibie przedsiębiorcy, tj. Pani I. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "A" w G. przy ul. [...] przeprowadzona została kontrola w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego od olejów smarowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo w okresie od 01.01.201 5r. do 31.08.2015r., jak również w obrocie krajowym olejami smarowym w okresie od 01.01.2011r. do 31.07.2011r. oraz w okresie od 01.06.2014r. do 31.08.2015, z której sporządzono protokół nr [...] r. z dnia 09.10.2015r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej ustalono, że w okresie objętym kontrolą Pani I. W. nie dokonywała zgłoszenia o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych do Naczelnika Urzędu Celnego w R. , nie prowadziła ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych (olejów smarowych), nie składała uproszczonych deklaracji akcyzowych od nabytychwewnątrzwspólnotowo olejów smarowych (AKC-U).

Ponadto I. W. nie dokonywała zapłaty podatku akcyzowego z ww. tytułu, w tym na podstawie faktury nr [...] z dnia 26.02.2015r. od austriackiej spółki "B" , dotyczącej nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych (dokument przyjęcia [...] z dnia 27.02.2015r.) Mobil Super 2000 10W40 (kod CN2710 19 81)-6400 litrów Mobil Super DSL 2000 10W40 (kod CN 2710 19 81) - 7680 litrów

Łączna ilość olejów smarowych nabyta na podstawie ww. faktury wyniosła 14080 litrów.

Ustalenia kontroli zawarte w protokole nr [...] z dnia 09.10.2015r. dały podstawę do wszczęcia z urzędu przez Naczelnika Urzędu Celnego w R. postępowania podatkowego w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego należnego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w dniu 27.02.2015r.

Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego, decyzją nr [...] z dnia 23.12.2015r. Naczelnik Urzędu Celnego w R. , określił Stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 81) w ilości 14080 litrów, dokonanego w dniu 27.02.2015r. na podstawie faktury nr [...] z dnia 26.02.2015r. w kwocie 16614,00 PLN.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej